นิตยสาร สสวท. ฉบับที่ 210 มกราคม - กุมภาพันธ์ 2561

หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน และรายวิชาเพิ่มเติม วิทยาศาสตร์ หนังสือเรียนแนวคิดใหม่ สสวท. มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 คู่มือครู • แนะน� ำกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่เชื่อมโยงกับตัวชี้วัด • มีขั้นตอนกำรเตรียมตัวของผู้สอน • มีแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ • พร้อมตัวอย่ำงค� ำถำมที่เน้นกำรคิดระดับต่ำงๆ • มีเครื่องมือประเมินกำรเรียนรู้ระหว่ำงเรียน New QR CODE และ Short URL เชื่ อมกับ แอปพลิเคชั่ น AR , VR เพื่ อช่วยให้เข้าใจง่าย เชื่ อมโยงไปยังข้อมูลที่ ถูกต้อง และน่าเชื่ อถือบนระบบ Learning Space ของ สสวท. จุดเด่น ร้านศึกษาภัณฑ์พาณิชย์ทุกสาขาและร้านค้าเครือข่ายศึกษาภัณฑ์พาณิชย์จังหวัด องค์การค้าของ สกสค. 2249 ฝ่ายค้าส่ง ถนนลาดพร้าว แขวงสะพานสอง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ 0 2538 3033 ต่อ 512, 513, 516, 518, 520 และ 521 โทรสาร 0 2530 2026-29 เว็บไซต์ www.suksapanpanit.com สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : ฝ่ายบริการวิชาการและบริหารทรัพย์สิน สสวท. โทร 0 2392 4021 ต่อ 3101 3102 เว็บไซต์ http://www.ipst.ac.th สนใจสั่งซื้อ ระดับประถมศึกษา • พัฒนาโดยทีมผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา หลักสูตร และการสอน • ผ่านการวิจัย ทดลองใช้ และปรับปรุงเพื่อให้เหมาะสมกับบริบทของห้องเรียนไทย • เน้นกระบวนการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ • เน้นการพัฒนาทักษะการอ่าน การเขียน และการให้เหตุผล • รูปเล่ม และการจัดวางสวยงาม สีสันน่าใช้ • พัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 • มีแบบฝึกหัด และแบบทดสอบให้ประเมินผลการเรียนรู้ของตนเอง ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น • พัฒนาโดยทีมผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา หลักสูตร และการสอน • ผ่านการวิจัย ทดลองใช้ และปรับปรุงเพื่อให้เหมาะสมกับบริบทของห้องเรียนไทย • เน้นกระบวนการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ • พัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 • เชื่อมโยงเนื้อหากับชีวิตจริง • มีกิจกรรมสะเต็มท้ายบทเรียนทุกบท • มีแบบฝึกหัด และแบบทดสอบให้ประเมินผลการเรียนรู้ของตนเอง • รูปเล่ม และการจัดวางสวยงาม สีสันน่าใช้ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย • เน้นการน� าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ� าวัน และการศึกษาต่อในด้านที่ใช้วิทยาศาสตร์เป็นฐาน • ใช้สถานการณ์หรือค� าถามที่เชื่อมโยงกับชีวิตและสิ่งแวดล้อม

RkJQdWJsaXNoZXIy MTUzMTk1Mw==