นิตยสาร สสวท. ฉบับที่ 228 มกราคม - กุมภาพันธ์ 2564

11 ปีที่ 49 ฉบับที่ 228 มกราคม - กุมภาพันธ์ 2564ี ที่ ั บี่ ุ มั น์ รอบร้� วิทย์์ ณ เกีียิิ นกุุ • ผู้้� ชำำ �นาญ สา าเคมีีแ ะชีีิ ทยา สส ท. • e-mail: ksanb@ipst.ac.th ปาท่่องโก๋๋...กัับ ารใช้้ความร้�่๋ั้้� เคมีใน ารแก้้ปัญหาี้ั าท่ งโก๋ าหารยามเ้ าข งใครห ายคนที� รับ ระทานคู่่ับกาแฟ า หรืือเคร่� งดื่� มอื่� นๆ ซึ่่� งก็ทำ �ให้อยู่่�้ งพ สมควร เพราะส่วน ระก บหั กๆ ข ง าท่ งโก๋คืือแป้้งนั� นเ ง แต่บางคนเคยซื้้� าท่ งโก๋มาแ้ ว แ ะรับ ระทาน ไม่ได้้ เน่� งจาก าท่ งโก๋มี “กลิ่่� นฉุุน” แ้ วกลิ่่� นฉุุนนี� คื ะไร เกิ จาก ะไร แ ะถ้้าจะแก้ปััญหาเร่� งกลิ่่� นฉุุนนี� จะทำ �ได้้อย่่างไร ใน า ะแก้้ปัญหาเรื่� องใ เรื่� องหนึ� ง ก่่อนอ่� นก็็ต้้องค้นหาสาเหตุุ องปัญหานั� นก่่อน ซึ่� งปัญหานี� คือ ปาท่องโก๋๋มีีกลิ่่� นฉุน ดัังนั� น ข้้อมูู แรกที่่� ค หาคำ อบก่่อนก็็คือ สาเหตุุ องกลิ่่� นฉุน ว่่ากลิ่่� น า า อะไ า ะท า ได้้ ก็็ต้้องค้นหาข้้อมูู โ ยเริ่� ากส่่ นป ะ อ แ ะวิิธีีทำ �ปาท่องโก๋๋ดัังนี� โ ยทั� ไป ปาท่องโก๋๋ป ะ อ้ ยส่่วน ส หลััั งนี� แป้้งสาี : เป็น อลิิเ อร์์ ซึ่� งองค์ป ะ อ หลัั เป็นู โคสเชื่� อ อกััน นำ � �ตา ทราย : สู โ เลกุุล อ C 12 H 22 O 11 อา เรีียกชื่่� อได้้ ซููโค ส เบกกิ� งโ า : สู เคมีีคือ NaHCO 3 อา เรีียกชื่่� อ เป็น โ เดีีย ไ คาร์์ อเน หรืือ โ เดีีย ไฮโ เ นคาร์์ อเน งฟู : เป็นสา ส โ ยทั� ไปมีีองค์ป ะ อ หลัั เป็นโ เดีีย ไ คาร์์ อเน (NaHCO 3 ) ส กัั สารที่� มีีสั ติิเป็น เช่่น โ แทสเซีีย ไ ทาร์์เท (KC 4 H 5 O 6 ) แ มโมเนียมไบคาร์บ เนต : สู เคมีีคือ NH 4 HCO 3 อา เรีียกชื่่� อเป็น แอ โ เนีย ไฮโ เ นคาร์์ อเน เกลืือ แกง : สู เคมีีคือ NaCl อา เรีียกชื่่� อเป็น โ เดีีย ค อไ์ ส่่วนประกอบ

RkJQdWJsaXNoZXIy NDQ1MTU=