นิตยสาร สสวท. ฉบับที่ 228 มกราคม - กุมภาพันธ์ 2564

21 ปีที่ 49 ฉบับที่ 228 มกราคม - กุมภาพันธ์ 2564ี ที่ ั บี่ ุ มั น์ รอบร้� คณิิต ป ะสาท สอ้าน งศ์ • ผู้้� เชี่� ย าญิ เศษ สา าคณิ ศาส์ ป ะึ ษา สส ท. ารท่่องสูู ณมัั เป็นป ะเด็็นปัญหาให้ เถีียงกัันบ่่อยครั้� งว่่า า สอนเรื่� องคูณ ค ให้ท่องสูู ณหรืือไม่่ ใน ทค า นี� จึึง อเสนอวิิธีีสอน เรื่� อง ารคููณ จำำ �น นนั แ หนึ� ง ให้ช่่ ยกัันิ า ณาว่่า ...ท่องหรืือไม่่ท่อง... หลััง า สร้้างข้้อ ง เรื่� อง ารคููณ โ ย งกัันว่่า ีที� มีี า จำำ �น นนั จำำ �น นเดีีย กัันห ายตัั เช่่น 2 + 2 + 2 + 2 ะใช้้วิิธีี า เขีียนแ ใหม่่ โ ยให้นั จำำ �น นที� กัันว่่ามีีกี่� จำำ �น น ในที� นี� มีี 2 กัันทั� งหมดสี่่� จำำ �น น จึึงเขีียนใหม่่ว่่า 4 × 2 แป า มีี 2 กััน 4 ตัั เมื่� อหา ได้้ 8 ะเรีีย า 4 × 2 ไดู้้ ณ 8 นั� นคือ 4 × 2 = 8 ในทำ �นองเดีีย กััน ะได้้ว่่า 6 × 2 = 12 แ ะ 7 × 5 = 35 เมื่� อซัั้ อ ค า เข้้าใ นแน่ใ แล้้วว่่า า หาู ณ องจำำ �น นนั เช่่น 5 × 7 นั เรีียน ะนำ � 7 ห้าตัั า กััน แ ะใช้้ เป็นคำ อ ะได้้ว่่า 5 × 7 = 35 ครููให้นั เรีียนสร้้าง า าง นา 10 × 10 . น ะ าษที� เี ย ไว้้ แล้้ เขีียนเครื่� องห ายคูณแ ะจำำ �น นนั 1 ถึึง 9 ดัังนี� x 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 สููตรคููณ... ท่่อง... ไม่่ท่่อง

RkJQdWJsaXNoZXIy NDQ1MTU=