นิตยสาร สสวท. ฉบับที่ 228 มกราคม - กุมภาพันธ์ 2564

25 ปีที่ 49 ฉบับที่ 228 มกราคม - กุมภาพันธ์ 2564ี ที่ ั บี่ ุ มั น์ การเรียนร้� คณิิตศาสตร์์ ะยะไกลด้้วย GeoGebra Classroom ขั้้� นที่่� 1 กา สร้้างหรืือค้นหากิจก ม วุุฒชััย ภููดีี • โ งเรีียนชุุ นบ้้านคำ อกท่่า อ แก้้ • e-mail: W.phoodee@gmail.com รอบร้� คณิิต GeoGebra Classroom เป็นแ อร์์ เสมืือนิ งที� สา า ำ �น ยค า สะ ให้กัั ครููได้้ โ ยสา า สร้้าง ทเรีียนหรืือ าิ (Task) ใน า เรีียนรู้้�จา ใิ หรืือหนังสือที� ออ แ ใว้้ใน ะ ค า์ คอิ วติ้้� ง (Cloud Computing) นเว็็ ไ์ GeoGebra เป็นแหล่่ง ทรัั ยากรที่่� สนั สนุน า สอนในสา าวิิ าที� เกี่� ย ข้้องกัั สะเต็็มศึึ ษาได้้แก่่ วิิทยาศาส์ เทคโนโลยีี วิิศ แ ะคณิ ศาส์ โ ยครููสา า สอ ารทำำ �งานแ ะโต้้ อ กัับนัั เรีียนได้้แ เรีีย ไทม์์ แ ะให้นั เรีียน มีีส่่วนร่่ ใน า เรีียนรู้้ ากคุุณสั ติิที� กล่่า านั� น ะเห็นว่่า GeoGebra Classroom สา า ใช้้เรีียนรู้้�ระยะไ ได้้โ ย ารทำำ �งาน ร่่ กัั โป แ Zoom, Google Meet, Teams แ ะสา า ใช้้ใน าิ หารห้้องเรีียนได้้ า ให้ิ ารทั้� งหมดที่่� กล่่า าสา า ใช้้งานได้้โ ยไม่่มีีค่าใช้้จ่่าย า สร้้างห้องเรีียน อง GeoGebra Classroom มีีขั้� น อนดัังต่่อไปนี� ในขั้� นนี� ะเป็น า สร้้างหรืือค้นหากิิ � เห าะส แ ะ ง าั วชี้้� วัั แ ะ า ฐาน า สา ะที� ครููต้้อง า ใช้้สอน ซึ่� งแบ่่งออ เป็น 2 ลัั ษณะ คือ า สร้้างกิิ ซึ่� งสา าึ ษาได้้ ากนิิ ยสา สส ท. ปีที� 45 ฉบัับที่� 207 าค - สิงหาค .ศ. 2560 เรื่� อง า สร้้างใ งานแ ะหนังสือออนไลน์์ด้้ ยโป แ GeoGebra หรืือสา า านได้้ที� https://1th.me/bdcMs แ ะ ารค้้นหากิิ � เห าะส ซึ่� งค้นหาได้้ า คลัังทรัั ยา ใน GeoGebra ที� มีีผู้้� สร้้างไว้้นั้ านคนทั� โ ภาพ 1 ตัั อย่างกิิ ในคลัังทรัั ยา ใน GeoGebra

RkJQdWJsaXNoZXIy NDQ1MTU=