นิตยสาร สสวท. ฉบับที่ 228 มกราคม - กุมภาพันธ์ 2564

3 ปีที่ 49 ฉบับที่ 228 มกราคม - กุมภาพันธ์ 2564ี ที่ ั บี่ ุ มั น์ สู่่� ความปกติิใหม่ทางการศึึกษา ในปีีงบ ระมาณ พ.ศ. 2563 สสวท. ดำำ �เนินงานตามวิถีีใหม่อัันเน่� งมาจากส านการณ์การแพร่ระบา ข ง โรคติ เชื้้� ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โ ยสามารั บเ ลี่่� ยนการดำำ �เนินงานแ ะก้าวผ่่านข้อจำำ �กัดต่่างๆ อย่่าง รว เร็ว มี ระสิทธิิภาพ ด้้วยการวางแ นบริหาร แ ะนำ �เทคโนโี เข้ามาใ้ ในการทำ �งาน สส ท. ดำำ �เนินงานเพื่่� อย ะดัับคุุณ า ารศึึ ษา สร้้างค า เส อ าคทาง ารศึึ ษา มุ่� งค า เป็นเลิิศแ ะสร้้าง ขีี ค า สา ารถ ใน า แข่่งขััน องป ะเทศ รวมทั้้� งขัั เคลื่� อน ารศึึ ษาด้้ ยเทคโนโลยีีแ ะนวััตกรร ามภ ารกิ หลัั 3 ด้้าน ได้้แก่่ (1) าั ฒนาหนังสือเรีียน หลัักสูู ส่� อ แ ะ าั า เรีียนรู้้�ตาิ ถีีใหม่่ค 12 ชั้� นปี (2) าั ฒนาครููวิิทยาศาส์ คณิ ศาส์ แ ะเทคโนโลยีี แ ะย ะดัับคุุณ า าั า เรีียนรู้้�ส� ศ ษที� 21 (3) ิ ำ �ลัังคนที� มีีค า สา าิ เศษทาง วิิทยาศาส์ คณิ ศาส์ แ ะเทคโนโลยีี เพื่่� อขัั เคลื่� อนป ะเทศไทย 4.0 โ ย งานเด่่นในปีง ป ะ าณ .ศ. 2563 ป ะ อ้ ย สินีนาฏ จัันทะ า • ผู้้� ชำำ �นาญ ฝ่่ายยุท ศาส์ แ น แ ะป ะกัันคุณ า สส ท. • e-mail: schan@ipst.ac.th สสวท. นำ �สู่ความปกิ ใหม่ทางการศึึกษา การยกระดัับคุุณภาพการเรียนร้� สส ท. ได้้ดำำ �เนินงาน ายใต้้ค ามท้้าทาย า า เปลี่� ยนแป งในยุคเทคโนโลยีีดิิจิิทั โ ยได้้ั ฒนาหลัักสูู ส่� อ แ ะ ะ น าั า เรีียนรู้้�ตาิ ถีีใหม่่ ที� เน้น ารคิิิ เค าะห์ แก้้ปัญหา ะตุ้� นให้เกิิ แ ะใช้้ค ามคิิ สร้้างส์ สา า ำ �ไปใช้้ ได้้ิ ง ซึ่� ง ะนำ �ไปสู� า ย ะดัับคุุณ า า เรีียนรู้้�ของนั เรีียน ได้้แก่่ - ัฒนาหลัักสูู ส่� อ แ ะ ะ น าั า เรีียนรู้้�วิทยาศาส์ คณิ ศาส์ แ ะเทคโนโลยีี ค 12 ชั้� นปี 493 าย า โ ยส่� อ า เรีียนรู้้�ีง ป ะ าณ .ศ. 2562 แ ะ 2563 มีีค า แ างกัันดัังนี� ส่� การเรียนร้� ปีีงบ ระมาณ พ.ศ. 2562 ส่� การเรียนร้� ปีีงบ ระมาณ พ.ศ. 2563 รููปแบบส่� เน้นิ ตสื่� อสิ� งิ์ า หลัักสูู แ น าง ารศึึ ษา ขั้� นพื้้� นฐาน .ศ. 2551 (ฉบัั ปรัั ปรุุง .ศ. 2560) เน้นิ ตสื่� อดิิจิิทั เพิ่่� เติิ ากสื่� อสิ� งิ์ แ ะมีีค า ห า ห าย องป ะเ ทส่� อดิิจิิทั ากขึ้้� น เช่่น เ วีีดิิทัศน์ า สอนออนไลน์์ AR, Animation, Interactive Simulation, Infographic, e-Book, VE, e-Poster เทคโนโี ที� ใ้ ในส่�ิ จิทั - ทันสมััยแ ะมีีค า ห า ห าย มีี AR มีี QR-Code เชื่� อ โยงแหล่่งเรีียนรู้้ออนไลน์์ - เน้นจััดทำำ �ส่� อป ะ อ หนังสือเรีียนแ ะสอ แทรกสื่่� อดิิจิิทั ในหนังสือเรีียนเป็นหลัั - ใช้้ ะั า เรีียนรู้้แ ออนไลน์์ าน ะ เว็็ ไ์ Facebook แ ะ YouTube - มีี า เคลื่� อนไห แ จำำ องสา มิิติิ แ ะแ จำำ องที� มีี ปฏิสัั นธ์์กัั ผู้้� เรีียน (Interactive Model) ตารางเปรีียบเทียบส่� การเรียนร้� ปีีงบ ระมาณ พ.ศ. 2562 แ ะ 2563

RkJQdWJsaXNoZXIy NDQ1MTU=