นิตยสาร สสวท. ฉบับที่ 228 มกราคม - กุมภาพันธ์ 2564

41 ปีที่ 49 ฉบับที่ 228 มกราคม - กุมภาพันธ์ 2564ี ที่ ั บี่ ุ มั น์ ภาพ 1 นั เรีียนกำำ �ลัังทำ า ป ะเมิิน านส่� อเทคโนโลยีี การเรียนกระตุ้้� น ความคิด .เสา ลัั ษณ์ บััวอิิน • นัิ า า สา าวิิทยาศาส์ าคบัังคั สส ท. • email: sabua@ipst.ac.th กา ป ะเมินกา เรีียนรู้้ที่่� ควบคู่่� บิี้้่ �ู่ � การส่่งเสริิม กษะที่่� จำเป็นให้นักเรีียน่ิ่ �็้ัี “คุุณเ ยได้้ยินเสีียงบ่่น หรืือเห็นสีีหน้ากัังวล เบื่� อหน่ายของนั เรีียนหรืือไม่่... เมื่� อรู้� ว่าจะมีี า ท อ หลังจ ทเรีียน มัันเกิิดขึ้� นเพ าะอะไ ” ผู้้� เขีียนก็็เคยเ อป ะสบก ารณ์์ ารต อ สนอง ากนัั เรีียนแบบนี้้� เช่่นกััน ฤติิกร เหล่่านี� อา เกิิ ได้้ า ห ายสาเหตุุ แต่่บ่่อยครั้� งเกิิ า ครููเลืือ ใช้้รููปแ า ป ะเมิิน า เรีียนรู้้�ท � ไม่่ได้้ส่งเสริิ ให้นั เรีียนได้้คิ อย่างสร้้างส์ หรืือไม่่มีี า ะตุ้� น ให้เกิิ ค า สนใ นั เรีียนจึึงเกิิ ค า เครีีย ั น หรืือถ้้าครููใช้้วิิธีี า ป ะเมิินแ เดิิมซ้ำำ� �ๆ ก็็สร้้างค า จำำ �เ เบื่� อหน่ายแก่่ นั เรีียนได้้ เ าค ำ �อย่างไ เพื่่� อไม่่ให้อา า เหล่่านี� เกิิดขึ้้� นกัับนัั เรีียน องเ า ที�ิ งก็็ไม่่ยา เ ย เี ยงเ าต้้องเข้้าใ ฤติิ ค า สา า แ ะค า ต้้อง า องนั เรีียน แล้้ อง อบคำำ า าิ งๆ แลู้้ ปแ า ป ะเมิินที� เ าใช้้ หรืือ า ป ะเมิินค า เข้้าใ เนื� อหา องนั เรีียนเี ยงอย่างเดีียวนั้� น เห าะส เี ยง อแล้้ หรืือไม่่กัับนัั เรีียนในปัจจุุบั นที� มีีวิิธีีคิ วิิธีี าั ดสิินใ แ าง ากยุุคก่่อนๆ รวมทั้้� งมีีส นะห ายอย่างที� สูง น างครั้� ง เ าคา ไม่่ถึึง อีกทั้� งสา า เรีียนรู้้�กา ใช้้เทคโนโลยีีได้้ไ แ ะสา า ใช้้ส่� อดิิจิิทัลต่่างๆ หาคำ อ ากสิ่� งที� ต้้อง ารรู้้� ได้้ทุุกที� ทุุกเ า ซึ่� งถ้้าเ ายังใช้้ า ป ะเมิินรููปแ เดิิ ๆ ก็็ไม่่แป เ ยที� ไม่่สา าึ งดูู ค า สนใ ากนัั เรีียนได้้ า ป ะเมิินที� ดึึงดูู ค า สนใ แ ะเกิิดคุุณค่ากัับนัั เรีียน ควบคู่่� กัั า ควบคุุม ให้อยู� ในเ าที� เห าะสมนั้� น ทำ �ได้้โ ย ปรัั ให้มีีค า สร้้างส์ แป ใหม่่ใน า ป ะเมิิน เน้น า ป ะเมิิน า ส าิ งแ ะป ะเมิิน ะหว่่างเรีียน ซึ่� งอา ปรัั ให้อยู� ใน รููปแบบที่่� เร็็ สนุุก เช่่น า ให้เขีียน ยายด้้ ย าษา อง นเอง า แส ง ท าทสิ า เขีียนั ง โนทัศน์ า ป ะเมิิน ผ่่านส่� อเทคโนโลยีี ไปถึึง า ออ แ แ ะสร้้างชิ้� นงาน เช่่น า า สร้้างแ จำำ อง สร้้าง า าฟิิ โปสเ อร์์ สร้้างแอนิเั น หรืือ า เคลื่� อนไห สร้้างเ ะ าน (Mulvahill, 2018) ซึ่� งวิิธีี ารต่่างๆ เหล่่านี� เห าะกัับทั้� ง า ป ะเมิินเนื� อหาค ามรู้้� ค า สา า เ คติิ แ ะทั ษะ ะ น า ึ งทั ษะแห่งศ ษที� 21 แ ะสา า ใช้้ได้้กัับทั้� ง า ป ะเมิิน ะหว่่างเรีียน แ ะ า ป ะเมิินเพื่่� อสรุุป า เรีียนรู้้ ทดสอบ หลังบทเรียน

RkJQdWJsaXNoZXIy NDQ1MTU=