นิตยสาร สสวท. ฉบับที่ 228 มกราคม - กุมภาพันธ์ 2564

46 นิตยสาร สสวท.ิ ต เล่ เพื่่� อเรียนรู้�่่ �ี้ � กับกิจกรร แหล่งที� อยู่ัิ่ี�ู่ และวัฏจักรชีีวิตของยุงััีิุ ส ศรีี กัันภััย • ผู้้� ชำำ �นาญ ฝ่่ายโึ ษาเพื่่� อั ฒนาสิ� งแ้ อ (GLOBE) สส ท. • e-mail: skanp@ipst.ac.th การเรียนกระตุ้้� น ความคิด าั า เรีียน า สอนที� สอ แท เ เป็นแน ทางหนึ� งที� ะทำ �ให้ผู้้� เรีียนเกิิ ค า สนุ ร้้อ กัั เข้้าใ เนื� อหา ผู้้� เรีียนได้้ งมืือทำ �กิิจกรร ลด ข้้อจำำ �กััดข อง า เรีียนที� ผู้้� เรีียนเป็นผู้้� รัับฟั ง จึึงมีีห ายกิิจกรรมที่ � มัักนำำ �เกม าเป็นส่� อใน ารจั า เรีียนรู้้ในชั้� นเรีียน า เลืือิ � ะทำ �ให้นั เรีียนสนุ ร้้อ กัั เข้้าใ เนื� อหา จึึงเป็น า ข้้อจำำ �กัั อง า เรีียน ด้้ ยวิิธีีดััง า โค ง า GLOBE (Global Learning and Observations to Benefit the Environment Program) เป็นโค ง า ค ามร่่ว อนานา าติิ ที� ส่งเสริิ ให้นั เรีียนเรีียนรู้้�ส � งแ้ อ อั้ ย ารสัังเ วัั บัันทึ ข้้อมููลที่� สังเ แ ะ วัั วิิเค าะห์ อภิิป าย งข้้อสรุุปข้้อมููลที่� วัั ึ ง ารนำำ �เสนอสิ� งที� ได้้ า า เรีียนรู้้ให้ผู้้� อ่� นเข้้าใ โ ยโค ง า GLOBE ได้้สร้้างเครืือข่่าย า แ เปลี่� ยนข้้อมููลที่� วัั านทางแอปิ เคชััน นมืือถืือ เพื่่� อบัันทึ ข้้อมููลที่� วัั ได้้ แ ะส่งเสริิ ให้ นั เรีียนได้้ฝึึ นทั ษะ า ใช้้เทคโนโลยีีควบคู่่� กััิ ออ ไลน์์ที� ห า ห าย นพื้้� นฐาน อง ะ น ารสืื เสาะหาค ามรู้้� ที� เรีีย า GLOBE Observer ซึ่� งกิิ ใน GLOBE Observer ส่งเสริิ ให้มีี า วัั เ ฆ (Cloud) ยุง (Mosquito Habitat Mapper) สิ� งป คลุุิ น (Land Cover) ต้้นไม้้ (Trees) แ ะสุุริยุป าคา (Solar Eclipse) ทค ามนี้� อแนะนำ �กิิ แหล่่งที� อยู� แ ะวััฏจััี วิิ องยุง ซึ่� งเป็น า เรีียนรู้้เรื่� อง “ยุง” โ ยมุ่� งเน้น ะยะที� เป็น ลููกน้ำ� �ยุง ในกิิั งกล่่าั ให้นั เรีียนเรีียนรู้้โ ยใช้้เิ งโ เ แหล่่งเ าะั นธุ์์�ย ง แ ะเ า า แหล่่งเ าะั นธุ์์�ย ง ที� ให้ค ามรู้้� เกี่� ย กััู กน้ำ� �ยุง แ ะเรีียนรู้้�กา เก็็ ข้้อมููลที่� วัั ได้้ใส่ในแอปิ เคชัันเรื่� องยุง วัตถุุประสงค์์ของกิจกรร แหล่งที� อยู่และวัฏจักรชีีวิตของยุงัุ์ิ่ี �ู่ััีิุ เพื่่� อเสริิ สร้้าง า เรีียนรู้้แ ะค า ะหนั เกี่� ย กัั 1. แหล่่งเ าะั นธุ์์�ย ง ซึ่� ง ใน า นะต่่างๆ ที� ยุงสา า างไข่่ได้้ทั� งห 30 แหล่่ง 2. วััฏจััี วิิ องยุงช่่ งที� อาศัยในนำ� � 3 ะยะ (ไข่่ ลููกน้ำ� �ยุง แ ะตัั โม่่ง) ซึ่� งยุงทั� งสา ะยะอา ในแหล่่งที� อยู� เดีีย กััน หรืือิ เ ณใ้ เคียงกัันได้้ เกมทุุก เ ใช้้เป็นส่� อป ะ อ า เรีียนรู้้เรื่� องยุง ที� ครููสา า ำ �ไปใช้้ได้้ทั� งในห้องเรีียนออนไลน์์หรืือออ ไลน์์ เป็นกิิ ที� ผู้้� เล่่น ะได้้องค์ค ามรู้้� เกี่� ย กัั วััฏจััี วิิ องยุงแ ะแหล่่งที� อยู� อาศัย องยุง Mosquito larva Mosquito pupa Trash/discarded objects Estuary Grill Hollows in trees Hollows in plants Mosquito eggs Mosquito trap Pool Public works Puddle River or stream edge Shells (animal or plant) Ovitrap Swamp Plant pot Tank Tire Trash container Water jars Well or cistern LEARN MORE • observer.globe.gov Page 4 Mosquito Habitats and Hideouts Bingo Call Sheet Abandoned car Birdbat Can, bottle, cup Mosquito larva Mosquito pupa Animal dish or trough Animal, people or tire tra ks Trash/discarded objects Ditch Estuary Grill Hollows in trees House/structure Hollows in plants Mosquito eggs Lake or pond Mosquito trap Pool Public works Puddle River or stream edge Shells (animal or plant) Ovitrap Swamp Plant pot Tank Tire Trash container Water jars Well or cistern LEARN MORE • observer.globe.gov Page 4 U-SHAPED Cover three outside rows to form the letter “U” T-SHAPED Cover spaces in the shape of the letter “T” LEARN MORE • observer.globe.gov LEARN MORE • observer.globe.gov Page 5 LEARN MORE • observer.globe.gov BINGO MARKER • Share your observations with scientists. • Combining your ground observations with satellite observations can help NASA scientists better predict when and where mosquito-borne disease outbreaks might occur. • LEARN MORE AND DOWNLOAD THE APP • observer.globe.gov.

RkJQdWJsaXNoZXIy NDQ1MTU=