นิตยสาร สสวท. ฉบับที่ 228 มกราคม - กุมภาพันธ์ 2564

52 นิตยสาร สสวท.ิ ต รองแ รงกะทิิสด : ิ ใบกิจกรรมการเรี นรู้ในแบบ STEMิีู้ สุทธิิ งษ์ งษ์ • นัิ า ารอิิส ะ • e-mail: Johng1313@hotmail.com การเรียนกระตุ้้� น ความคิด การเรียนร้� แบบสะเต็มศึกษา (STEM Education) ซึ่่� งเป็็นการนำ �ความร้� ในวิ าวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ มาส นร่วมกับการฝึึก นทักษะการสืบเสาะหาความร้� ทักษะการ กแบบทางวิศวกรรม แ ะทักษะการวิเคราะห์ เิ งคณิตศาสตร์ (Johnson, 2013) โ ยพบว่า ถ้้าสามารถนำำ �มาเชื่่� มโยงกับสิ� งต่างๆ ในี วิต ระจำ �วันได้้ จะทำ �ให้ การเรียนการส นแบบสะเต็มศึกษามีความหมายต่อผู้้� เรียนมากขึ� น า เรีียนรู้้�รูปแบบนี้้� ส่งี ต่่อ าั ฒนาทั ษะที� เกี่� ย ข้้องกัั า แก้้ปัญหาในชีีวิิ ป ะจำำ �วััน า า า เพิ่่�ั ฤทธิ์� อง า เรีียนรู้้เนื� อหาในหลัักสููตรที่่� นำ าสอนในชั้� นเรีียน ทั ษะที� ผู้้� เรีียนได้้ฝึึ นแ ะั ฒนา าน า เรีียนรู้้แ สะเต็็มศึึ ษา เช่่น าิ เค าะห์ ารสัังเ า างแ น า ท อง ารนำำ �เสนอ ารคิิ อย่างมีีเหตุุ ารสัังเค าะห์ ารคิิ แ เป็น ะ ารตั้้� งคำ า า ป ะเมิิน ในสิ� งที� ทำ � า เปิ ใ ยอั แ ะเรีียนรู้้�ส� งใหม่่ ารคิิ สร้้างส์ (GÜLEN, 2019) โ ยแต่่ ะทั ษะ ะได้้รัั าึ นแ ะั ฒนาใน ะดัับที่� แ างกััน ขึ้� นอยู� กัั ป ะส ารณ์์ องผู้้� เรีียนในกิิ � นำ าใช้้เรีียนรู้้ ตาราง 2 แนวทางการออกแบบ กิจกรรมย่อย เพื่อให้สอดคล้อง กับตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้ แกนกลางที่นำ �มาใช้ http://bit.ly/228-r2 า ข้้อมูู ใน า างแน ทาง า ออ แิ อย เพื่่� อให้สอ คล้้องกััั วชี้้� วัั แ ะสา ะ า เรีียนรู้้แ น างที� นำ าใช้้ ใน ทค า เรื่� อง ค องแค ง ะทิส กัั แน ทางใน า ออ แิ STEM ด้้ ย นเอง (สา า สแ น QR code ด้้านข้้าง หรืือดููได้้ที� https://emagazine.ipst.ac.th/227/49/ ) ะเห็นได้้ว่่า ในแต่่ ะขั้� น อนย่อย อง ารทำำ �ค องแค ง ะทิส อา ะไม่่สา า ำ าออ แ ำ �เป็น กิิ STEM ได้้ทุุกขั้� น อน แต่่ผู้้� สอนสา า ำ าใช้้เป็นกิิ า ท องทางวิิทยาศาส์ เพื่่� อให้ผู้้� เรีียนได้้ฝึึ นทั ษะ ะ น า ทางวิิทยาศาส์ แ ะเห็นค า เชื่� อ โยง องวิิทยาศาส์ ที� อยู� ในชีีวิิ ป ะจำำ �วััน ผู้้� เขีียน อนำ �ขั้� น อนที� 3 เรื่� อง ารปั้� น าใช้้เป็นตัั อย่างใน าั ดทำำ �ใิ า เรีียนรู้้ในแ STEM เพื่่� อให้เห็น า อง าั ดทำำ �แ ะสา า ำ �ไปป ะยุุกต์์ใช้้ใน า ออ แ กิิ STEM อ่� นๆ ได้้ต่่อไป สำ �หรัับนัั เรีียนในชั้� นป ะึ ษาปีที� 5 ถ้้าผู้้� สอนไม่่เคยให้ทำ �กิิ ในลัั ษณะนี� หรืือผู้้� เรีียนไม่่เคยได้้รัั าึ น ให้ออ แ า างบัันทึ า ท องด้้ ย นเอง ผู้้� สอน ะต้้องทำ �ใ งานที� มีี า างให้ผู้้� เรีียนสา าึ ษาได้้ด้้ ยตัั เอง แ ะเห็น ค า แ าง องป ะเด็็นที� ต้้อง ารศึึ ษาได้้ชัั เ น เมื่� อผู้้� เรีียนมีีค ามคุ้� นเคยกััิ ในลัั ษณะนี� แล้้ ต่่อไปผู้้� สอนสา า ทำ �ใ งานที� มีีแต่่คำ า ป ายเปิ แล้้ ให้ผู้้� เรีียนทำ า ออ แ า ทดล อง แ ะออ แ า าง า เก็็ ข้้อมูู ากก า ท องได้้ สิ� งที� สำ �คัญที� สุุดสำ �หรัั า เรีียน า สอนวิิทยาศาส์ ก็็คือ ารที่� ผู้้� เรีียน ะต้้องให้เหตุุ ป ะ อ ในทุุกๆ ป ะเด็็นที� เป็นคำ า ไม่่ว่่าผู้้� เรีียน ะให้คำ อู ต้้องหรืือไม่่ถูู ต้้องก็็ า เ าะ า ให้เหตุุ ป ะ อ ะทำ �ให้ผู้้� สอนสา า สอ ค า เข้้าใ องผู้้� เรีียนได้้ว่่า ผู้้� เรีียนเข้้าใ มีีค า สา า ใน า อธิิ าย แ ะให้เหตุุ ได้้ถูู ต้้องหรืือไม่่

RkJQdWJsaXNoZXIy NDQ1MTU=