นิตยสาร สสวท. ฉบับที่ 228 มกราคม - กุมภาพันธ์ 2564

58 นิตยสาร สสวท.ิ ต ภาพ 1 า แส งโค งสร้้างจำำ �น นป ะ า ไทย า ทะเบีียน ในปี .ศ. 2562 ที� มา http://www.onlineneswtime.com QUIZ สวัสดีีคุณผู้� อ่่านทุกๆ คนที� าศัยอยู่่�่วมกันในสังคมผู้� สูง ายุ (Aging Society) สำ �หรับ ระเทศไทยคำ �ว่า “ผู้� สูง ายุ” จะหมายถึึง ระ ากรที� มี ายุมากกว่า 60 ปีีขึ� นไ แต่ใน ระเทศพัฒนาแ้ ว (Developed country) ส่วนใหญ่จะใ้ ายุ 65 ปีีขึ� นไ เป็็นเกณฑ์์ในการกำ �หนดว่่าเป็็น “ผู้� สูง ายุ” ทั� งนี� พบว่าในปีี พ.ศ. 2564 ระเทศไทยจะเข้าสู่ “สังคมผู้� สูง ายุโ ยสมบูรณ์” (Complete Aged Society) แ ะจะมี ระ ากรผู้� สูง ายุมากถึึง 1 ใน 5 เ ยทีเดีียว นั� นคืือ หากเลืือ กสุ่ม ระ ากรมา 5 คน ก็จะพบ เจอผู้้� สูง ายุ 1 คน นั� นเ ง า ข้้อมูู สถิิติิ องจำำ �น นป ะ า ในป ะเทศ าในปี .ศ. 2578 ป ะเทศไทย ะเข้้าสู� ยุค “สังค ผู้้� สูงอายุุระดัับสุุ ยอ (Super Aged Society)” หรืือเรีีย แ เข้้าใจง่่ายๆ คือ สังคมที่� มีีคนแก่่แ ากสุุ ๆ กล่่าวคืือ ะมีีป ะ า ผู้้� สูงอายุในป ะเทศ าึ ง 30% แบบที่่� ว่่า ะเดิินทางไปในที� ใ ๆ เช่่น า ห้าง ร้้าน าแ วัั ส านที� ท่องเที� ย างๆ หรืือโ ง ยา า ก็็ ะต้้อง เ อกัั คนแก่่ในจำำ �น น ที� ากขึ้้� น าในอดีี า า 1 ะเห็นได้้ว่่า ใน ณะนี� ป ะเทศไทย มีีป ะ ากร ในช่ งอายุ 40-50 ปี ากที่� สุุด นั� นห ายค ามว่่า อี 10-20 ข้้างหน้า ป ะเทศไทย ะมีีจำำ �น นผู้้� สูงอายุเพิ่่� มขึ้้� น อี า ายดัังที� กล่่า าแล้้ ใน ณะเดีีย กััน สิ� งที� ป ะเทศไทย ะต้้อง เ อก็็คือ ะมีีจำำ �น นป ะ า ใน วััยทำ �งานค่อยๆ ง เ าะอั า เกิิ องป ะ า ในป ะเทศไทยค่อนข้้างน้อย ิา ณาได้้ า ฐาน อง ี ะมิิ ป ะ า อายุ 0-10 ปี แต่่คุณไม่่ต้้องกััง ไป สำ �หรัั ป ะเด็็น า า แค นแ งงาน เ าะ า นโย าย า เปิ เสรีีทาง ารค้้า แ งงานต่่าง าติิ ะหลั่� งไห เข้้า า อาศัยอยู� ในป ะเทศไทย ทำ �ให้เด็็ ไทยที� กำำ �ลััง ะเติิ โ ขึ้� น าต้้องต่่อสู้ แ ะแข่่งขัันกัั เด็็ ในป ะเทศอ่� นๆ ในกลุ่่� อาเซีียนด้้ ยเช่่นกััน ค าวนี้� แห ะที� เ า ะต้้อง า องดููหน้าที� แ ะ ท าท องเ า ในฐานะบุุค ากรที่่� เกี่� ย ข้้องกัั ารศึึ ษา อง าติิว่่า มีี า เี ย ค า ร้้อ ให้กัั เด็็ ไทย องเ า ดีี อหรืือยัง ต่่าย อ าผู้้� อ่านย้อน ลัั าในป ะเด็็น อง ค า้ า หน้าทางวิิทยาศาส์ กัันบ้้าง แม้้ว่่าข่่าวนี้� ะเป็น ข่่า เก่่าที� ป ะ าศออ าเมื่� อ 2 ปีที� แล้้ แต่่ห ายคน ลัั ไม่่ได้้ยินผ่่านหูแ ะไม่่ได้้เห็นผ่่าน าเ ยทีเดีีย นั� นแส งให้ เห็นว่่า ในยุคนี� ข้้อมูู า สารที่� เกิิดขึ้้� นในแต่่ ะวัันมีี า าย หาศา ทำ �ให้ ารสื่� อสา แ ะ า เส์ ข้้อมูู ะเป็นไปในแบบที่่� เ าต้้อง า ะรู้้ แ ะค้นหา า าข่่าวที่� บัังคั ให้รัับรู้้� ข่่าวที่� ว่่าก็็คือ ารทำำ �ให้ส องที� ทาง า แ ทย์ ะบุุว่่า “ส อง ายแล้้ ” ลัั าฟื้� นมีีชีีวิิ ได้้อี ครั้� งหนึ� ง ซึ่� งเป็นงานวิิจััย องทีิ จััย า School of Medicine, Yale University ที� ได้้ท องฟื้� น ารทำำ �งาน องเ์ ในส องหมููจำำ �น น 32 ตัั ที� มีีอายุ 6-8 เดืือน หลััง ากที่� ถููกฆ่่าในโ งงานแปู ปเนื� อสั์ ไปแล้้ เป็นเ าห ายชั่� โ ง โ ย ะยะเ านานที� สุุดที� สา า ำ �ให้เ์ ต่่างๆ ายในส อง ลัั าทำ �งานได้้อี ครั้� งคือ หลััง า ส อง า เลืือ แ ะ าย าแล้้ 4 ชั่� โ ง โ ยใช้้เครื่� องมืือที� เรีียกว่่า “BrainEx” ซึ่� งเป็น เครื่� องมืือที� มีี ะ คอิ เ อร์์ควบคุุม ารทำำ �งาน องปั� องเหลวที่่� จำำ �เป็นต่่อ า ำ งชีีวิิ องเ์ ซึ่� ง ะมีีฮีโ โิ นแ ะอา าศอยู� ด้้ ย ในลัั ษณะที� คล้้ายๆ กัับก ารทำำ �งาน อง ะบบ หมุุนเวีียนเลืือดข องมนุุษย์ เครื่� องมืือนี� ะช่ ยทำ �ให้เซล์ ต่่างๆ ในส องที� ายแล้้ สา ารถ ลัั า ทำ �งานได้้อี ครั้� งหนึ� ง เมื่� อทำ า ท องโ ยนำ �ส อง องหมูู าท สอ กัั เครื่� อง BrainEx นี� โ ยใช้้เ าทั� งห 6 ชั่� โ ง ห ายคนอา สงสัยว่่า แล้้วทีีมวิ จััยนี� รู้้ได้้อย่างไรว่่าส อง ลัับม าทำ �งานอี ครั้� งหนึ� ง ต่่าย อยกตั อย่างเป็น างส่่วน า งานวิิจััยให้คุณๆ ฟััง ตัั อยางแรก ก็็คือ

RkJQdWJsaXNoZXIy NDQ1MTU=