นิตยสาร สสวท. ฉบับที่ 230 พฤษภาคม - มิถุนายน 2564

คณะที่ปรึกษา ประธานกรรมการ สสวท. ผู้อำ �นวยการ สสวท. รองผู้อำ �นวยการ สสวท. บรรณาธิการบริหาร ธรชญา พันธุนาวนิช หัวหน้ากองบรรณาธิการ ณรงค์ศิลป์ ธูปพนม กองบรรณาธิการ ผู้ช่วยผู้อำ �นวยการ ผู้อำ �นวยการสาขา/ฝ่าย ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ/ผู้เชี่ยวชาญ ขจิต เมตตาเมธา จินดาพร หมวกหมื่นไวย ดร.ดวงกมล เบ้าวัน นันทฉัตร วงษ์ปัญญา ดร.บัญชา ธนบุญสมบัติ ดร.ประวีณา ติระ ดร.ภัทรวดี หาดแก้ว ดร.รณชัย ปานะโปย ดร.สนธิ พลชัยยา ดร.สุนัดดา โยมญาติ ผู้ช่วยกองบรรณาธิการ เทอด พิธิยานุวัฒน์ นิลุบล กองทอง รัชนีกร มณีโชติรัตน์ ศิลปเวท คนธิคามี สินีนาฎ จันทะภา สิริมดี นาคสังข์ สุประดิษฐ์ รุ่งศรี เจ้าของ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 924 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 โทร. 0-2392-4021 ต่อ 3307 (ข้อเขียนทั้งหมดเป็นความเห็นอิสระของผู้เขียน มิใช่ของ สสวท. หากข้อเขียนใดผู้อ่านเห็นว่าได้มีการลอกเลียนแบบหรือแอบอ้าง โดยปราศจากการอ้างอิง กรุณาแจ้งให้กองบรรณาธิการทราบด้วย จักเป็นพระคุณยิ่ง) วัตถุประสงค์ 1. เผยแพร่และส่งเสริมความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีให้แก่ครูและผู้สนใจทั่วไป 2. เผยแพร่กิจกรรมและผลงานของ สสวท. 3. เสนอความก้าวหน้า​ของวิทยาการในด้านการศึกษา วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีที่จะสนับสนุน การศึกษา​ของชาติให้ทันกับเหตุการณ์ปัจจุบัน 4. แลกเปลี่ยนและรับฟังความคิดเห็นต่างๆ เกี่ยวกับ ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี จากครูและผู้สนใจทั่วไป ทุกคนคงทราบกันแล้วว่าวัคซีีนโรคโควิด 19 คือ ความหวังที่จะลดความรุนแรงของอาการป่วย และการเสียชีวิต และหลายๆ คนคงได้รับการฉีดวัคซีีนกันแล้ว กลไกการตอบสนองของร่างกาย อาจก่อให้ เกิดอาการไม่พึงประสงค์กันบ้าง แต่เพื่อลดความรุนแรงของอาการป่วยและลดอัตราการเสียชีวิตลง คุณและคนทีุ่่ณรักควรรีบสร้างภูมิคุ้มกัน เมื่อได้รับการฉีดวัคซีีนจำ �นวนสูงมากพอทำ �ให้มีภูมิคุ้มกัน ต่อการติดโรค โอกาสติดเชื้อน้อยลงจึงหยุดการแพร่ระบาดได้ เรียกว่า “ภูมิคุ้มกันหมู่” แม้จะมีการระบาดของโรคโควิด 19 แต่การศึกษาเรียนรู้้ังคงไม่หยุดนิ่ง วิถีใหม่ของ สสวท. ได้พัฒนาแพลตฟอร์มเพื่อการเรียนรู้้ิถีใหม่ Project 14 ให้นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้เข้าถึงสื่อการเรียนการสอน และสื่อช่วยสอนที่่ีคุณภาพสูง พัฒนาระบบปัญญาประดิษฐ์ ในการเก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล พัฒนาการการเรียนรู้ ศึกษาพฤติกรรมของผู้เรียน ประเมิน วางแผน การจัดการเรียนรู้ และพยากรณ์อนาคตที่สอดคล้องกับสภาพจริง สอดรับกับการเรียนรู้ ฐานสมรรถนะและการเรียนรูู้้ปแบบใหม่ “เด็กฉลาดรู้” และ “ครูยุคใหม่” สู่การเรียนการสอน ฐานสมรรถนะ และขอแนะนำ � ระบบอบรมครู สสวท. ซึ่่งเป็นแหล่งเรียนรู้ออนไลน์ที่ให้คุณครูสามารถเข้ามา ศึกษาหาความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของตนเอง ทั้งด้านเนื้อหาวิชาการและเทคนิคการสอนจากวิทยากร ที่่ีความเชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีอีกด้วย ซึ่่งตอบโจทย์ของการพัฒนา วิชาชีพผ่านทางการอบรมในรูปแบบออนไลน์ ขอให้ทุกคนควรเฝ้าระวังสุขภาพของตัวเอง เพื่อลดจำ �นวนการติดเชื้อ ป้องกันตัวเอง และ หยุดความเสี่ยงในการติดเชื้อโควิด 19 แม้ว่ารับวัคซีีนแล้ว เรายังคงต้องสวมหน้ากากอนามัย รักษา ระยะห่าง และหมั่นล้างมืออยู่เสมอ แล้วคอยติดตามนิตยสาร สสวท. ในฉบับต่อๆ ไป ส่วนฉบับออนไลน์ ที่ emagazine.ipst.ac.th ธรชญา พันธุนาวนิช บรรณาธิการบริหาร เปิดเล่ม สสวท. ปีีที่่� 49 ฉบัั ที่่� 230 พฤษภาคม - มิถุุนายน 2564

RkJQdWJsaXNoZXIy MzQ5Njg1