นิตยสาร สสวท. ฉบับที่ 231 กรกฎาคม - สิงหาคม 2564

22 นิตยสาร สสวท.ิ ต อินโฟกราฟิก (Infographics) กับการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ รอบรู้ วิท์ ดร.อรสา ชูสกุล • ผู้ช� ำนาญ สาขาเคมีและชีววิทยา สสวท. • e-mail: ochoo@ipst.ac.th ในทุกๆ วันตั้งแต่ตื่นนอนจนกระทั่งเข้านอน เราจะได้รับข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางต่างๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์ โทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ ซึ่่� งข้อมูลข่าวสารเหล่านี้้ีทั้ง รูปแบบข้อความ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และเสียง โดยในแต่ละรูปแบบก็มีจุดประสงค์ของการนำ ำเสนอ ข้อมูลข่าวสารที่แตกต่างกัน เช่น กรณีต้องการอธิบาย รายละเอียดของข้อมูล อาจสื่อสารในรูปแบบข้อความ บรรยาย กรณีต้องการอธิบายลักษณะของการกระทำ ำบางอย่าง ที่เหมือนจริง อาจใช้การสื่อสารในรูปแบบภาพเคลื่อนไหว ประกอบกับเสียง สำ ำหรับข้อมูลข่าวสารในประเด็นต่างๆ จาก สถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่่�ท วโลกกำ ำ�ังเผชิญ อยู่ในขณะนี้ จำ ำเป็นต้องสื่อสารให้ประชาชนได้เข้าใจ และได้รับรู้้้อมูลข่าวสาร อย่างรวดเร็วทันต่อการเปลี่ยนแปลง เพราะข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเชื้อไวรัสโควิด-19 มีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัย ชีวิต เศรษฐกิิจ และสังคมของคนทั่วโลก สามารถนำ ำเสนอ ในรูปแบบของอินโฟกราฟิก ซึ่่� งเป็นการนำ ำ�้อมูลที่เป็นข้อความและรูปภาพมาจัดวางให้เหมาะสม โดยทีู่่ปภาพ อาจนำ ำเสนอในรูปแบบสัญลักษณ์หรือกราฟก็ได้และทำ ำให้ผู้้่านเกิดความสนใจ มีความชัดเจน อ่านเข้าใจง่ายในเวลาอันสั้น ดังตัวอย่าง (ภาพ 1-4) ที่มา https://www.facebook.com/informationcovid19/ ที่มา https://ddc.moph.go.th/vaccine-covid19/pages/สื่อความร ู้ ภาพ 1 รายงานสถานการณ์ COVID-19 ในประเทศไทย ภาพ 2 ข้อพิจารณาการให้วัคี นโควิด-19 เข็มที่ 2

RkJQdWJsaXNoZXIy MzQ5Njg1