นิตยสาร สสวท. ฉบับที่ 231 กรกฎาคม - สิงหาคม 2564

28 นิตยสาร สสวท.ิ ต การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ณิตศาสตร์ แบบออนไลน์ ผ่านการใช้โปรแกรมแบบผสมผสาน ตามแนวทางการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID–19) ท� ำให้ต้องหยุด การเรียนการสอนในสถานศึกษา และมีผลกระทบต่อระบบการศึกษาไทยเป็นวงกว้าง แต่การท� ำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ไม่สามารถหยุดได้และต้องด� ำเนินการต่อไป ดังนั้น ในวงการศึกษาจึงมีการปรับเปลี่ยนวิธีสอนและกระบวนการจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน โดยเฉพาะทักษะในการใช้เทคโนโลยีของครูที่ต้องมีการปรับเปลี่ยนเป็นอย่างมาก เนื่องจาก ช่องทางในการสื่อสารและการจัดการเรียนการสอนทุกขั้นตอน ต้องท� ำในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตอย่างเต็มตัว ในบทความนี้ผู้เขียนจึงเสนอแนวทางในการ จัดการกระบวนการเรียนรู้ส� ำหรับวิชาคณิตศาสตร์แบบออนไลน์ ผ่านการใช้โปรแกรมแบบ ผสมผสาน ตามแนวทางการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน (Flipped–Classroom) เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้เรียน กระบวนการจัดการเรียนรู้รายวิชาเสริมทักษะคณิตศาสตร์ มีจุดประสงค์เพื่อการพัฒนาและส่งเสริมทักษะการคิด และการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ที่ั บ้ อน โดยวิธีการหนึ่งที่จะช่วยส่งเสริมทักษะดังกล่าว คือ การใช้ค� ำถามกระตุ้นให้กับผู้เรียนคิด ก่อนที่ผู้เรียนจะตอบค� ำถามนั้นๆ ผู้เรียนจะต้องมีความรู้พื้นฐานก่อนจึงจะสามารถเรียนรู้และตอบค� ำถามได้อย่างมั่นใจ อย่างไรก็ตาม ช่องทางในการเรียนรู้ออนไลน์ที่เกิดขึ้นในภาวะวิกฤตดังกล่าว มักมีข้อจ� ำกัดในการพัฒนาทักษะการคิดและการแก้ปัญหา และข้อจ� ำกัดของผู้สอนในการจัดการชั้นเรียนเป็นอย่างมาก เนื่องด้วยปัจจัยและสิ่งเร้าของผู้เรียนขณะร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ เช่น การมีวินัย ความใส่ใจ การช่วยเหลือของผู้ปกครองระหว่างเรียนออนไลน์ที่บ้าน ผู้เรียนไม่โต้ตอบหรือไม่มีปฏิสัมพันธ์ ความเสถียร ของระบบและโปรแกรมต่างๆ ในการเรียนออนไลน์ ดังนั้น การจัดการเรียนรู้แบบเดิมโดยการสอนแบบบรรยายเป็นฐาน (Lecture– Based Learning) จึงอาจท� ำให้ประสิทธิภาพในการเรียนรู้และความคงทนของเนื้อหาลดลง อาจจะส่งผลลบต่อแรงจูงใจในการเรียน และสมรรถนะในการเรียนรู้ของผู้เรียน ดร.เจนจิรา ทิพย์ญาณ • ครูช� ำนาญการ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 • e-mail: tipyan.j@gmail.com รอบรู้ คิ ต ภาพ 1 โปรแกรมที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์

RkJQdWJsaXNoZXIy MzQ5Njg1