นิตยสาร สสวท. ฉบับที่ 231 กรกฎาคม - สิงหาคม 2564

จัดพิมพ�และจัดจำหน�ายโดย ศูนย�หนังสือแห�งจุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย ถนนพญาไท แขวงวังใหม� เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ๑๐๓๓๐ www.chulabook.com ฝ�ายขายต ิดต�อ แผนกขา ยส�ง โทร.๐-๒๓๗๔-๑๓๗๕-๖ โทรสาร๐-๒๓๗๔-๑๓๗๔ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๕ ชีววิทยา เลม ๓ หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร ตามผลการเรียนรู กลุมสาระการเรียนรู วิทยาศาสตร (ฉบับปรับปรุงพ.ศ.๒๕๖๐) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช๒๕๕๑ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๕ คณิตศาสตร ตามมาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัด กลุ มสาระการเรียนรูคณิตศาสตร (ฉบับปรับปรุงพ.ศ.๒๕๖๐) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช๒๕๕๑ หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน สถาบันส� งเสริมการสอนวิทยาศาสตร� และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร� | ชั้นมัธยมศึกษาป� ที่๕ จัดพิมพ�และจัดจำหน�ายโดย ศูนย�หนังสือแห�งจุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย ถนนพญาไท แขวงวังใหม � เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ๑๐๓๓๐ www.chulabook.com ฝ�ายขายติดต�อ แผนกขายส�ง โทร.๐-๒๓๗๔-๑๓๗๕-๖ โทรสาร๐-๒๓๗๔-๑๓๗๔ ทยาศาสตร� และเทคโนโลยี หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร ตามมาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัด กลุ มสาระการเรียนรูคณิตศาสตร (ฉบับปรับปรุงพ.ศ.๒๕๖๐) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช๒๕๕๑ ๒ ชั้นมัธยมศึกษาปŒที่ เลม ๑ หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร� | ชั้นมัธยมศึกษาป� ที่๒ | เล� ม๑ สถาบันส� งเสริมการสอนวิทยาศาสตร� และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ตามมาตรฐานการเรียนรู และตัวชี้วัด กลุมสาระการเรียนรู วิทยาศาสตร (ฉบับปรับปรุงพ.ศ.๒๕๖๐) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช๒๕๕๑ ๒ ชั้นมัธยมศึกษาป‘ที่ หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร� | เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) | ชั้นมัธยมศึกษาป� ที่๒ จัดพิมพ�และจัดจำหน�ายโดย ศูนย�หนังสือแห�งจุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย ถนนพญาไท แขวงวังใหม � เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ๑๐๓๓๐ www.chulabook.com ฝ�ายขายต ิดต�อ แผนกขา ยส�ง โทร.๐-๒๓๗๔-๑๓๗๕-๖ โทรสาร๐-๒๓๗๔-๑๓๗๔ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ วิทยาศาสตรกายภาพ เลม ๑ ตามมาตรฐานการเรียนรู และตัวชี้วัด กลุมสาระการเรียนรู วิทยาศาสตร (ฉบับปรับปรุงพ.ศ.๒๕๖๐) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช๒๕๕๑ หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร

RkJQdWJsaXNoZXIy MzQ5Njg1