นิตยสาร สสวท. ฉบับที่ 232 กันยายน - ตุลาคม 2564

การเรียนกระตุ้้� น ความคิด 36 Climate Change กัับ ารเตรียมรับมือ ของ ารศึึ ษาไทย สุุวิินััย มงคลธารณ์ ์ 43 กิิจ รรม ารเรียนร ้� เร ื� อง ารเพิ่่� มประสิิทธิิภา ารใช้ ลัังงานต้มนำ� �อย่างไรให้้ประหยััด ลัังงาน ดร.ด งแข ศรีคุ • ดร.อุุษา จีี เ กิ ิ นานาสาระ และข่่าวสาร 47 การแข่่งขัันเคมีีสััประยุุทธ์์ระหว่่างประเทศ International Chemistry Tournament (IChTo) ดร.ด งแข ศรีคุ • ดร. าโร์ บุุญเส็็ง 54 เว็็บช่่ อน ดร.เ ญ พร รรธ หะ 55 ข่่า - ท 58 QUIZ รอบร้� วิทย์์ 3 Thor(ium) เท เจ้า ายฟ้้า ชาญ รงค์ พูลเพ ิ� ม 6 Balloon Racing ย ิ� งเล่่น ยิ� งร ้� ณััฏฐิิ า งามกิิ ภิิญโญ รอบร้� คณิิต 12 า กาแฟอย่่างไรให้ตรงใจกลุู่ กค้า ดร.สุุธาริ ลร ด • ภิิญญดา ดำด้ ง 17 การเปรี บเที บเศษส่่ นในระดัับประถมศึึกษา ตา าตรฐานการเรี นรู้แ ะตัวชี้ ้� วั ั กลุ่ าระการเรี นรู้คณิิตศา ตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) ชพร งศ์่ างศิริ รอบร้� เทคโนโลยีี 24 GeoGebra Note : Feature ใหม่่ท ี� ค รรู้ วุุฒิิชัย ภููดี • พฤฒิิพงศ์ โลหะสุุ รรณ์ ์ 28 การระ องแบบเรี ไทม์์ ทำงานร่ั น ผ่่านออนไ์ ด้้ Canva for Education ดร.เิ รา ทิิพย์ญา MENU COFFEE LOREM IPSUM $ $ $ $ $ $ $ LOREM IPSUM $ $ $ $ $ $ $ ารบัญ 6 47 36 12

RkJQdWJsaXNoZXIy MzQ5Njg1