นิตยสาร สสวท. ฉบับที่ 228 มกราคม - กุมภาพันธ์ 2564

15 ปีที่ 49 ฉบับที่ 228 มกราคม - กุมภาพันธ์ 2564ี ที่ ั บี่ ุ มั น์ นอ ากนี้� เ าอาจนำำ �แน ทางแก้้ปัญหาต่่างๆ า กัันแล้้ หาแน ทางที� เห าะสมที่� สุุดก็็ได้้ เช่่น แทนที� ะ ปริิ าณ แอ โ เนีย ไ คาร์์ อเน เี ยงอย่างเดีีย หรืือเพิ่่� ปริิ าณโ เดีีย ไ คาร์์ อเน เท่านั� น อาู ณา ารทั้� งสองวิิธีีเข้้าด้้ ยกัันก็็ได้้ แต่่ต้้อง ะหนั้ ยว่่าสารทั้� ง 2 ชนิิดนี้� สา า ให้แก๊๊ส CO 2 ได้้เช่่นเดีีย กััน า ส าน ารณ์์ า แก้้ปัญหาดััง า อา สรุุป า เพื่่� อให้เห็นแน ทางใน า ำ �เนิน า แก้้ปัญหาได้้ดัังนี� หวัังว่่าผู้้� อ่านคง ะ อได้้เห็นแนวคิิ ใน า แก้้ปัญหาเรื่� องใ เรื่� องหนึ� ง แ ะหวัังว่่า ะได้้มีีโอ าสได้้นำ �แนวคิิดนี้� ไปปรัั ใช้้ ใน า แก้้ปัญหาเรื่� องอ่� นๆ ต่่อไป บรรณานุกรม ส าบัันส่งเสริิ า สอนวิิทยาศาส์ แ ะเทคโนโลยีี. (2563). หนัังสืือเรีีย ายวิิชาเพิ่่� มเติิมวิิทยาศา์ และเทคโ โลยี เคมี ม.6 เล่ม 6 . งเท หานค : สำ �นัิ์ จุุฬา ง์ หาวิิทยาลััย. ปัญหา รวบรวมข้้อมูล ออกแบบวิธีี การแก้ปัญหา ประเมินและปรับปรุง วิธีีการแก้ปัญหา ลงมือแก้ปัญหา ได้้สาเหตุ องปัญหาหรืือข้้อมููลสำำ �หรัั า ออ แิ ธีีดำำ �เนิน า แก้้ปัญหา งมืือแก้้ปัญหา ามที่� ได้้ออ แิ ธีี า ไว้้ ออ แิ ธีี า ายใต้้ข้้อมููลที่� มีี โ ยอา เลืือ วิิธีี ารที่� เห าะส หรืือบูู ณา า ห ายวิิธีี เข้้าด้้ ยกััน ป ะเมิินวิิธีี า แก้้ปัญหาว่่าใช้้ได้้หรืือไม่่ หรืือ ต้้องปรัั ปรุุงแก้้ไ อย่างไ เพื่่� อให้ได้้วิิธีี า แก้้ ปัญหาที� มีีป ะสิทธิิ า ากที่� สุุด

RkJQdWJsaXNoZXIy NDQ1MTU=