นิตยสาร สสวท. ฉบับที่ 228 มกราคม - กุมภาพันธ์ 2564

16 นิตยสาร สสวท.ิ ต สััมผัั ประ บการณ์์ใน นิิทรรศการกาล-อวกาศเสมืือ จริง (Space and Time Virtual Exhibition) จากอุุปกรณ์์ นไลน์ใกล้ตััว รอบร้� วิทย์์ ปิยะกััลป์์ ศรีีเมืือง • นัิ า ารศึึ ษาชำำ �นาญ า กลุ่่�ิ ทยาศาส์ แ ะเทคโนโลยีี ศูนย์วิิทยาศาส์ เพื่่� อ ารศึึ ษา ท้องฟ้้าจำำ อง งเท • e-mail: piyakan.srimuang@sci-educ.nfe.go.th า ะ า องโ คติิ เชื้� อไั สโคโ นา 2019 (COVID-19) ะ อ ใหม่่ในป ะเทศไทย ตั้� งแต่่ช่่ งป ายเดืือนธััน าค .ศ. 2563 ส่งผลก ะทบต่่อ าคส่่วนต่่างๆ ที� ต้้องปรัับตั ดำำ �เนิน ารต ามม าตร า เพื่่� อป้องกััน า แพร่่ก ะ าย องโ ค รวมถึ ง หน่่วยงาน ารศึึ ษาที� ลัั าเน้น าั า เรีียน า สอนแ ออนไลน์์ (Online) แ ะหน่่วยงานที� ส่งเสริิ า เรีียนรู้้นอกห้้องเรีียน อย่างิิั ณฑ์์วิิทยาศาส์ ศูนย์วิิทยาศาส์ เพื่่� อ ารศึึ ษา ท้องฟ้้าจำำ อง งเท สังกััดสำำ �นั งานส่งเสริิ ารศึึ ษานอ ะ แ ะ ารศึึ ษา ามอัั ยาศัย กร ะทรว งศึ ษาธิิ า ที�ั ฒนา ะบบ า ให้ิ ารนิิทรร ศ า ออนไลน์์ในรููปแบบิ ทรร ศ า เสมืือนจริ ง (Virtual Exhibition) (Edgar, 2002) สอ คล้้องกัั า ใช้้ชีีวิิิ ถีีใหม่่ (New Normal) เมื่� อกล่่าึ งิิั ณฑ์์วิิทยาศาส์ ศูนย์วิิทยาศาส์ เพื่่� อ ารศึึ ษาแล้้ ส านที� ดัังกล่่าูั เป็นแหล่่งศึ ษาหา ค ามรู้้� แ ใช้้ิิั ณฑ์์เป็นฐาน (Museum-Based Learning) (Holmes, 2003) ที� มีี ท าทเป็นทั� งแหล่่งท่องเที� ย แ ะ แหล่่งเรีียนรู้้ อี วิิ ที� ผู้้� คนได้้เรีียนรู้้�ผ่่าน า เข้้าใช้้ิ า ศึ ษา แ ะสัั สกัับสิ่� งจัั แส งต่่างๆ เพื่่� อสร้้างป ะส ารณ์์ ใน า เรีียนรู้้ า ำ �เนินงานรููปแ ปิ องิิั ณฑ์์เช่่นนี� จึึงจัั ได้้ว่่าทำ �ให้เกิิ ค า เสี� ยงต่่อ า แพร่่กร ะ าย องเชื้� อไั ส โคโ นา 2019 (COVID-19) อย่างหลีี เลี่� ยงมิิได้้ อย่างไ็ า ะหว่่าง า ะ า องโ คดัังกล่่า ใน ะ อ แ ศูนย์วิิทยาศาส์ เพื่่� อ ารศึึ ษาได้้ศึ ษาแ ะั ฒนา รููปแ า ให้ิ ารที่� ห า ห ายเพื่่� อ องรััี วิิิ ถีีใหม่่ โ ยมีีโค ง าั ฒนานิท ศ า เสมืือนิ ง (Virtual Exhibition) เป็นหนึ� ง ในรููปแ อง าั ฒนาที� เกิิดขึ้้� น เริ่� ต้้น ากนิิท ศ า า -อ าศ (Space and Time) นิท ศ ารที่� จัั แส ง ายในิิั ณฑ์์ วิิทยาศาส์ (อาคา 2) ซึ่� งเปิ ให้ิ ารตั้้� งแต่่ .ศ. 2560 แต่่ยังคงค ามทัันสมััย า เนื� อหานิท ศ ารที่� ถ่่ายทอ้ ยเทคนิค า เล่่าเรื่� อง (Story Telling) เชื่� อ โยงค ามสััั นธ์์ องส � งในจัั า ไปสู� า หาคำ อ อง าี ชีีวิิ านค ามสััั นธ์์ อง า -อวก าศ สา ารถ สร้้างแ งบััน า ใ ให้กัั ผู้้� ใช้้ิ า จำำ �น น ากก า 400,000 คน ทั� งยังได้้รัั เลืือ เป็นส านที� จัั าย า แ ไต๋๋ ไฮเทค (Beartai Hitech) แ ะร่่ ำ �เสนอใน า ป ะชุุิ า า เครืือข่่ายิิั ณฑ์์วิิทยาศาส์ แ ะศูนย์วิิทยาศาส์ าคพื้้� นเอเชีียแปซิิฟิิ (ASPAC) ในหั ข้้อ “Digital Ingredient Experience” เมื่� อปี .ศ. 2561 ที� ไต้้หวััน ภาพ 1 Link QR Code เพื่่� อเข้้าถึึงนิท ศ า ใน าย า แ ไต๋๋ ไฮเทค (ซ้้าย) แ ะนิท ศ า เสมืือนิ ง ( า) นิทรรศการในรายการแบไต๋ ไฮเทค นิทรรศการกาล-อวกาศเสมือนจริง (Space and Time Virtual Exhibition) bit.ly/228-r1

RkJQdWJsaXNoZXIy NDQ1MTU=