นิตยสาร สสวท. ฉบับที่ 228 มกราคม - กุมภาพันธ์ 2564

17 ปีที่ 49 ฉบับที่ 228 มกราคม - กุมภาพันธ์ 2564ี ที่ ั บี่ ุ มั น์ วิิธีีการเข้้าใช้้งานนิทรรศการเสมืือนจริง นิท ศ า า -อ าศ (Space and Time) ที� ได้้รัั าั ฒนาต่่อยอ ในรููปแิ ท ศ า เสมืือนิ ง สา า ก้้า ข้้า ข้้อจำำ �กัั อง า ใช้้ิ า ในรููปแ เดิิ ผู้้� ใช้้ิ า สา า เข้้าถึึงได้้ด้้ ยอุป์ ออนไลน์์ ได้้แก่่ ส าร์์ โ น แท็ เล็็ คอิ เ อร์์ โน้ตบุ๊๊� � งแว่่นสา มิิติิ (Virtual Reality) โ ยสา า เข้้ารััิ ท ศ าั ง า ได้้ที� https://sciplanet.org/ spaceandtime หรืือสแ น QR Code า า 1 เพื่่� อเข้้ารัั เมื่� อเข้้าถึึงนิท ศ า าน URL หรืือ QR Code ะ กัั หน้าเมนููอธิิ ายวิิธีี า เข้้าใช้้งาน หรืือหา ใช้้งานผ่่าน อุป์ สัั ส (Touch Screen) ในแนวตั้้� ง ะมีีหน้าต่่าง ะบุุให้ปรัั า เป็นแน นอนก่่อนเพื่่� อแส งหน้าเมนูู ากนั้� นให้กดปุ่่� “YES” เพื่่� อเลืือ า แส ง า แ ะเสียง แ ะปุ่่� START เพื่่� อเริ่� ต้้นเข้้าใช้้งาน า ำ �ดัั ดััง า 2 ภาพ 2 เมื่� อเข้้าถึึงในแนวตั้้� ง ะแจ้้งเตืือนให้ปรัั เป็นแน นอน (ซ้้าย), กดปุ่่� “YES” เพื่่� อแส ง า แ ะเสียง ( า) ภาพ 3 ป ะตููทางเข้้าจำำ อง า เดิินทาง านรููหนอน แ ะวิิธีี าั จุุดอื่� นๆ ด้้ ย า เลืือกจุุด ที่่� มีีหัู ศรสีี า ากนั้� น ะบบ ะแส งทางเข้้า องนิทรร ศ ารก า -อวก าศที� เป็น า จำำ � อง า เดิินทางผ่่านรููหนอน (Worm Hole) เพื่่� อเข้้าไปสำ ใน า -อ าศ องห้องนิท ศ า ผู้้� ใช้้งานสา า เข้้าถึึงในส่่วนต่่อไป องนิท ศ า รวมทั้้� ง า เคลื่� อนที� ผ่่าน ไปยังจุุดอื่� นๆ ด้้ ย า เลืือกจุุด ที่่� มีีหัู ศรสีี า ( งี แ งใน า 3)

RkJQdWJsaXNoZXIy NDQ1MTU=