นิตยสาร สสวท. ฉบับที่ 228 มกราคม - กุมภาพันธ์ 2564

18 นิตยสาร สสวท.ิ ต ายในห้องนิท ศ า สา า ควบคุุม ารทำำ �งานผ่่านแ ควบคุุม (สี� เหลี่� ยมสีีแ งใน า 4) แ ะใช้้งานในรููปแ ปิ องอุป์ ที� ใช้้ เช่่น สา า ใช้้นิ� สองนิ� ใน าู า เข้้า-ออ านอุป์ ที� มีีหน้า อสัั ส (Touch Screen) หรืือสา า ใช้้ ลูู � ง (Scroll) านเ าส์ (Mouse) ที� เชื่� อ อเครื่� องคอิ เ อร์์หรืืออุป์ อ่� นๆ โ ยสา า เลืือ แ นที� องห้องนิท ศ า เพื่่� อเลืือ ในส่่วนที� สนใ ได้้ด้้ ย า เลืือู ปทางด้้านซ้้าย ภาพ 4 า ควบคุุม ารทำำ �งานแ ะเลืือ แ นที� านแ เครื่� องมืือควบคุุม ารทำำ �งาน ภาพ 5 แ นที� าั แส งเนื� อหาส่่วนต่่างๆ องนิท ศ า เมื่� อ เลืือ แ นที� ห้องนิท ศ า ะได้้ดััง า 5 ซึ่� ง ะแส งเนื� อหาในส่่วนต่่างๆ องนิท ศ ารที่� สา า เลืือ รัั ป ะ อ ไปด้้ ย ส่่วนที� 1 า -อ าศ (Space and Time) ส่่วนที� 2 กำำ �เนิั า กำำ �เนิ เ า (Origin of the Universe and Time) ส่่วนที� 3 า เดิินทาง องชีีวิิ แ ะเ า (Journey of Life and Time) ส่่วนที� 4 อ เ า (Time and Telling the Time) ส่่วนที� 5 เ าแ ะจิิน นา า องมนุุษย์ (Time and Imagination)

RkJQdWJsaXNoZXIy NDQ1MTU=