นิตยสาร สสวท. ฉบับที่ 228 มกราคม - กุมภาพันธ์ 2564

54 นิตยสาร สสวท.ิ ต สุป ะดิิษฐ์ รุ่� งศรีี • นัิ า า ฝ่่ายนวัั เพื่่� อ า เรีียนรู้้ สส ท. • e-mail: sroon@ipst.ac.th เว็บช่วยสอน Online Math Learning https://www.onlinemathlearning.com/ แหล่่ง ทรัั ยา ออนไลน์์วิิ าคณิ ศาส์ ายในมีีส่� อ า เรีียนรู้้�ท � น่าสนใ ป ะ อบด้ ย วีีดิิทัศน์ ใิ แ ะแบบึ กหัั เห าะสำ �หรัั ครููที� สอนท ะดัับชั้้� น สา ารถ เข้้า า ศึ ษา แ ะนำ �ไปป ะยุุกต์์ใน าั า เรีียนรู้้�ท � งในแ ะนอกห้้องเรีียน นอ ากนี้� ยังสา า ใช้้งานร่่ กัั Google Classroom หรืือใช้้ เป็นส่� อเสริิ เพิ่่� ค ามรู้้� ค า เข้้าใ แก่่นั เรีียนได้้อย่างดีี นั เรีียน สา า เข้้า าศึ ษา แ ะท ท นค ามรู้้� ผ่่าน ารทำำ �แึ กหัั โ ยนั เรีียนสา ารถมีี ปฏิสัมพั นธ์์กัับสื่� อได้้โ ยตร ง ผ่่านทาง https://www.interactive.onlinemathlearning.com ทำ �ให้นั เรีียน มีีค า เข้้าใ ากยิ่� งขึ้� น 99Math https://www.99math.com/ เว็็ ไ์ ที� สนั สนุนครููใน าั า เรีียนรู้้�วิ า คณิ ศาส์ ายในเว็็ ไ์ ป ะ อ้ ย แึ กหัั า คูณ หา ส า เศษส่่วน แ ะทศนิย ครููสา า เลืือกหัั ข้้อ ร้้อ ำ �หน ะดัั ค า ยากง่่าย แ ะใช้้เป็นเครื่� องมืือช่่ ยสร้้าง ยา าศ า เรีียนรู้้ในห้องเรีียนที� ท้าทาย แ ะสนุุกสนาน เช่่นเดีีย กัั เ าที� เด็็ เล่่นเ นั เรีียน ะท า อง นเองได้้ทันที นอ ากนี้� ครููสา า ดูู ายงาน องนั เรีียน ายบุุคค ได้้ เห าะสำ �หรัั ครูู นั เรีียน ะดัับชั้้� นป ะึ ษา แ ะผู้้� ที� สนใ ทั� ไป Funbrain.com เป็นแหล่่ง่ � อ า เรีียนรู้้�ท � ช่่ ยั ฒนาทั ษะทางคณิ ศาส์ แ ะ า แก้้ปัญหา ในรููปแ เ เพื่่� อ ารศึึ ษาแ ะส่� อวีีดิิทัศน์กิิ า ท องต่่างๆ ที� น่าสนใ นอ ากนี้� ยังมีีหนังสือ าษาอัง ฤษที� ะช่่ ยั ฒนา ทั ษะ ารอ่่าน ซึ่� งนั เรีียนสา า เลืือกศึึ ษาได้้ า ค า สนใ เพื่่� อให้ า วัั ตถุุป ะสงค์ องส่� อแต่่ ะป ะเ ทได้้เป็นอย่างดีี เห าะสำ �หรัับนัั เรีียน ะดัับชั้้� นป ะึ ษา อนต้้นถึึงมัั ยมศึึ ษา อนต้้น แ ะผู้้� ป ค องที� สนใ ะจัั า เรีียนรู้้�ำ �หรัับนัั เรีียนใน รููปแ โฮ สคู นานาสาระ และข่่าวสาร Fun Brain https://www.funbrain.com/

RkJQdWJsaXNoZXIy NDQ1MTU=