นิตยสาร สสวท. ฉบับที่ 228 มกราคม - กุมภาพันธ์ 2564

55 ปีที่ 49 ฉบับที่ 228 มกราคม - กุมภาพันธ์ 2564ี ที่ ั บี่ ุ มั น์ ว . ลงนาม วามร่วมมือการขัับเคลื่� อนการจั การเรี นรู้โค้้ดดิ้้� งในโรงเรี น ส าบัันส่งเสริิ า สอนวิิทยาศาส์ แ ะเทคโนโลยีี (สส ท.) ร่่ งนา ในบัันทึ ข้้อ งค ามร่่ว อ าั เคลื่� อน าั า เรีียนรู้้โค้ดดิ้้� งในโ งเรีียน แ ะโค ง า โ งเรีียนคุณ าิ ทยาศาส์ คณิ ศาส์ แ ะเทคโนโลยีี า า ฐาน สส ท. โ ยมีี นายอั ินะสา เ าธิิ า คณะ า ารศึึ ษาขั้� นพื้้� นฐาน เป็นป ะ านในิ ธีี ร้้อ้ ย นายนิ นธ์์ ก้้องเ หา ผู้้� ช่่ ยเ าธิิ า ารศึึ ษาขั้� นพื้้� นฐาน นายอ ึ อง เ าธิิ า คณะ ารส่่งเสริิ ารศึึ ษาเอ น นาย ศรีี โนทัย องอธิิี ปฏิบััติิ า า แทน อธิิี งเสริิ า ป ค องท้องถิ่� น นายเี ยงไ งเิ ญ ผู้้� อำ �น ย ารสำำ �นั ารศึึ ษา งเท หานค นายั ย อินทร์์ฉาย องผู้้� อำ �น ย า ส าบัันส่งเสริิ า สอนวิิทยาศาส์ แ ะเทคโนโลยีี ณ ห้องป ะชุุ ส ฐ.1 อาคา ส ฐ.4 ชั้� น 2 ะท งศึ ษาธิิ า เมื่� อวัันที� 16 ธััน าค .ศ. 2563 ว . มอบสื่� อและอุปกรณ์เสริิมทัักษะการเรี นรู้้ิ์ คณิิ และวิ การคำำ �นวณ ให้โรงเรี น ร ม ศาสตราจารย์ ร.ชููก ิิจ ิมปิิจำ �นงค์ ผู้้� อำ �น ย า ส าบัันส่งเสริิ า สอนวิิทยาศาส์ แ ะเทคโนโลยีี (สส ท.) อบสื่� อแ ะอุปกรณ์์ วิิทยาศาสตร์ คณิ ศาสตร์ แ ะเทคโนโลยีี ให้กัั นางนุุชนาฏ เจริ ญสุุข ผู้้� อำ �น ย า โ งเรีียน า าคา เพื่่� อ สนั สนุน าั า เรีียน า สอนวิิทยาศาส์ คณิ ศาส์ แ ะวิิทยา ารคำำ �น ณ รวมทั้้� ง าัิ า เรีียนรู้้เสริิ สร้้าง ทั ษะ ารคิิ วิิเค าะห์ แก้้ปัญหา ให้กัับนัั เรีียนใน ะดัั ป ะึ ษา องโ งเรีียน า าคา งเท ฯ ณ อาคารอำำ �น ย า ชั้� น 1 สส ท. เมื่� อวัันที� 24 ธััน าค .ศ. 2563 ข่าว สสวท

RkJQdWJsaXNoZXIy NDQ1MTU=