Previous Page  14 / 62 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 14 / 62 Next Page
Page Background

14

นิตยสาร สสวท.

ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย ไ ด้ ส่ ง ผู้ แ ท น

ประเทศไทย จำ

�นวน 6 คน ไป

ร่วมแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิก

ครั้งที่ 30 ณ สหพันธ์สาธารณรัฐ

เยอรมนีเป็นครั้งแรก

พ.ศ. 2532

เข้าร่วมแข่งขัน

คณิตศาสตร์โอลิมปิก ครั้งที่ 31

เคมีโอลิมปิก ครั้งที่ 22

ฟิสิกส์โอลิมปิก ครั้งที่ 21

เข้าร่วมแข่งขัน 5 วิชา คือ

คณิตศาสตร์โอลิมปิก ครั้งที่ 32

คอมพิวเตอร์โอลิมปิก ครั้งที่ 3

เคมีโอลิมปิก ครั้งที่ 23

ชีววิทยาโอลิมปิก ครั้งที่ 2

ฟิสิกส์โอลิมปิก ครั้งที่ 22

ขั้นตอนการดำ

�เนินงาน

1. การคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการ : มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระ

อุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) ดำ

�เนินการ

การรับสมัคร

ศูนย์ สอวน. รับสมัครนักเรียน

(เดือนกรกฎาคม)

การสอบคัดเลือก

(เดือนกันยายน)

การแข่งขันระดับชาติ

การเข้าค่าย

การเข้าค่าย สอวน. ครั้งที่ 1

(เดือนตุลาคม)

การเข้าค่าย สอวน. ครั้งที่ 2

(เดือนมีนาคม)

พ.ศ. 2534 - ปัจจุบัน

ประเทศไทยกับการแข่งขันคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ

จุดมุ่งหมาย

1. เพื่อกระตุ้นให้เกิดบรรยากาศด้านวิชาการ อันจะส่งเสริมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ให้เป็นที่สนใจของ

เยาวชนยิ่งขึ้น ซึ่งจะนำ

�ไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรและระบบการเรียนการสอนตลอดจนการวัดผล ให้เหมาะสมและมี

มาตรฐานสูงขึ้นเทียบเท่ากับประเทศที่พัฒนาแล้ว

2. เพื่อส่งเสริมและเปิดโอกาสให้เยาวชนได้แสดงความสามารถด้านปัญญาและพัฒนาศักยภาพของตนให้สูงยิ่ง ๆ ขึ้นไป โดย

การเข้าร่วมแข่งขันกับเยาวชนที่มีความสามารถจากนานาชาติ

3. เพื่อส่งเสริมให้ครูและเยาวชนไทยได้รับประสบการณ์ และแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นกับครู และเยาวชนจากนานาชาติ

พ.ศ. 2533

การแข่งขันระดับชาติ

วิชาคณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์

เคมี ชีววิทยาและฟิสิกส์

(เดือนเมษายนและพฤษภาคม)

การเข้าอบรมคัดเลือก

โดย สสวท.

(เดือนตุลาคม

เดือนมีนาคม – พฤษภาคม)

(ในปีถัดไป)

2. การแข่งขันระดับชาติ : มูลนิธิ สอวน. ดำ

�เนินการ