Previous Page  10 / 62 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 10 / 62 Next Page
Page Background

10

นิตยสาร สสวท.

ภาพที่ 1 พรสวรรค์ด้านดนตรีเป็นที่รู้จักโดยทั่วไป เช่น นักไวโอลินน้อย

Akim Camara จากเยอรมนี

(ที่มา:

http://www.andrerieufans.com/Special_Guests/Akim/remh33.jpg

)

ฉะนั้นบทความนี้จะกล่าวถึงเรื่อง “พรสวรรค์” เป็นหลัก เพราะ

คำ

�นี้ถูกใช้ในวงการจิตวิทยาหรือด้านการศึกษาในประเทศต่าง ๆ

อย่างแพร่หลาย คำ

�ต่าง ๆ เหล่านี้ถูกใช้ในบริบทต่าง ๆ กัน ทั้งนี้ความ

หมายของคำ

�ยังขึ้นอยู่กับบริบททางสังคมและวัฒนธรรมของแต่ละ

ประเทศอีกด้วย ถึงกระนั้นก็ตามมีนิยามที่ใช้กันอย่างเป็นทางการ

โดยรัฐหรือองค์กรต่าง ๆ เช่น นิยามจากรัฐบาลสหรัฐอเมริกา นิยาม

นี้เป็นไปตามกฎหมายจาวิทซ์ ซึ่งว่าด้วยการให้ทุนการศึกษาแก่เด็ก

เก่งจากครอบครัวที่มีรายได้ต่ำ

� (National Association for Gifted

Children, 2008)

“นักเรียนที่มีพรสวรรค์หรือมีความสามารถพิเศษ คือ ผู้ที่มี

สมรรถภาพสูงทางด้านสติปัญญา การสร้างสรรค์ ศิลปะ หรือ

ความเป็นผู้นำ

� หรือสาขาวิชาต่าง ๆ และต้องการความช่วยเหลือ

หรือกิจกรรมที่ไม่มีอยู่ในโรงเรียนเพื่อจะพัฒนาสมรรถภาพด้านนั้น

อย่างเต็มที่”

สำ

�นักงานวิจัยและพัฒนาการศึกษาแห่งสหรัฐอเมริกา ในปี

ค.ศ. 1993 ได้กล่าวไว้ในรายงาน “ความเป็นเลิศระดับชาติและการ

พัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษ” โดยคำ

�ว่า “พรสวรรค์” ถูกตัดออก

นิยามใหม่ใช้คำ

�ว่า

“ความสามารถพิเศษอันโดดเด่น” (outstand-

ing talent)

แทนและลงท้ายด้วยประโยคต่อไปนี้ (NAGC, 2008)

“ความสามารถพิเศษอันโดดเด่น มีอยู่ในตัวเด็กที่มาจากหลาก

หลายวัฒนธรรม ทุกช่วงชั้นทางเศรษฐกิจ และมีอยู่ในกิจกรรมทุก

ด้านของมนุษย์”

ส่วนสมาพันธ์แห่งชาติเพื่อเด็กที่มีพรสวรรค์ของสหรัฐอเมริกา

ได้นิยามผู้มีพรสวรรค์ไว้ดังนี้ (NAGC, 2008)

“ผู้มีพรสวรรค์คือผู้ที่มีความโดดเด่นในด้านความถนัด (หมายถึง

ความเป็นเลิศในการใช้เหตุผลและการเรียนรู้) หรือด้านสมรรถภาพ

(หมายถึง มีผลสัมฤทธิ์หรือความสำ

�เร็จในระดับ 10%แรก) ในสาขา

ใดสาขาหนึ่ง ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่มีระบบสัญลักษณ์ของตัว

เอง (คณิตศาสตร์ ดนตรี ภาษา) และ/หรือ ทักษะทางการสัมผัส-

เคลื่อนไหว (เช่น การวาดภาพ การเต้นรำ

� กีฬาต่าง ๆ )”

กลุ่มโคลัมบัสซึ่งเป็นกลุ่มของนักการศึกษาและนักวิจัยด้านการ

ศึกษาพิเศษได้ให้นิยามว่า (NAGC, 2008) “พรสวรรค์ เป็นพัฒนาการ

แบบไม่เป็นจังหวะที่ความสามารถทางสมองขั้นสูงและการจดจ่อ

อย่างสูง ร่วมกันสร้างประสบการณ์และการตระหนักรู้ภายใน ซึ่ง

มีความแตกต่างในเชิงคุณภาพจากสภาพปกติ ปรากฏการณ์นี้เด่น

ชัดมากขึ้นตามสมรรถภาพทางสติปัญญา ลักษณะเฉพาะของผู้มี

พรสวรรค์ทำ

�ให้พวกเขาอ่อนแอและต้องการการเลี้ยงดู การสอน

และการให้คำ

�ปรึกษาที่แตกต่างไป เพื่อให้เขาพัฒนาได้สูงสุด”

จะมีความสามารถสูงในทักษะบางอย่าง เช่น การสื่อสารทางคำ

พูด แต่ก็อาจมีความสามารถต่ำ

�ในด้านการรับรู้ขนาดพื้นที่หรือ

ด้านความจำ

� ความหมายที่กำ

�กวมนี่เองที่จำ

�กัดการใช้คำ

�นี้ใน

กรณีทั่ว ๆ ไป

• คำ

�ว่า

“ไอคิวสูง” (high IQ)

อาจหมายถึงอะไรก็ได้ ซึ่งขึ้น

อยู่กับว่า “สูง” กว่าอะไร

• คำ

�ว่า

“ผู้เรียนรู้เร็ว” (rapid learner)

ก็ช่วยให้เข้าใจเรื่อง

พรสวรรค์ได้เพราะว่ามันคือลักษณะเฉพาะของเด็กที่มีพรสวรรค์

• คำ

�ว่า

“เป็นเลิศ” (exceptional)

ใช้กับเด็กที่มีพรสวรรค์

ที่แสดงออกถึงลักษณะข้างต้นอย่างโดดเด่น

...”