Previous Page  6 / 62 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 6 / 62 Next Page
Page Background

6

นิตยสาร สสวท.

สแกนโค้ดนี้เพื่อชม

ภาพเคลื่อนไหว

รอบรู้วิทย์

วรพรรณ ทิณพงษ์

ผู้ชำ

�นาญด้านเทคนิค สาขาเทคโนโลยีทางการศึกษา สสวท. / e-mail :

vtinn@ipst.ac.th

เมื่อต้นเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา ได้มีโอกาสไปเที่ยวที่เมือง

Vancouver รัฐ Victoria ประเทศ Canada ในวันแรกของการท่อง

เที่ยว เราเลือกไป

สะพานแขวนคาพิลาโน (CapilanoSuspension

Bridge)

เป็นแห่งแรก ด้วยเหตุผลที่ว่าหลังจากเปิดดูใน Google ถึง

สถานที่แนะนำ

�ในระดับต้นๆของเมืองนี้พบว่าCapilanoSuspension

Bridge เป็นสะพานแขวนที่ยาวที่สุดของแคนาดา อีกเหตุผลหนึ่งที่ไป

เพราะอยากดูว่าสะพานแขวนแห่งนี้จะมีความยาวสักเท่าใดและมีโอกาส

จะพังเหมือนสะพานแขวนที่จังหวัดอยุธยาหรือไม่

CapilanoSuspensionBridge เป็นสะพานที่ถูกสร้างขึ้นเมื่อ

ปี1889 โดยนายGeorgeGrantMackay วิศวกรและนักพัฒนาที่ดิน

ชาวสกอตร่วมกับนายAugust JackKhahtsahlano เพื่อการขนส่ง

ไม้สน แต่ในวันนี้ Capilano Suspension Bridge เป็นสะพานแขวนที่

มีความยาวที่สุดในประเทศแคนาดา โดยมีความยาว 450 ฟุต และสูง

230 ฟุต เหนือแม่น้ำ

�คาพิลาโน่ (Capilano River)

การเดินทางเราใช้วิธีซื้อตั๋ว one day pass ราคา 9.25 CAD จาก

ตู้อัตโนมัติที่ Waterfront station เพื่อใช้ Sea bus ไปขึ้นที่ท่าเรือ

Lonsdale Quay แล้วต่อรถโดยสารประจำ

�ทางสาย 236 ต่อไปยัง

Capilano Suspension Bridge ซึ่งค่าโดยสารพาหนะทุกประเภท

ในวันนี้รวมอยู่ในตั๋วที่เราซื้อใบเดียว การเดินทางใช้เวลาประมาณ 40

นาที เมื่อถึงบริเวณ Capilano Suspension Bridge Park ต้องเสีย

ค่าผ่านประตูเข้าไปยังสะพานคนละ 32 CAD แต่สำ

�หรับชาวแคนาดา

จ่ายเงินครั้งเดียวสามารถมาเที่ยวที่นี่ได้ทั้งปี เด็กไม่เสียค่าผ่านประตู

เมื่อได้ผ่านเข้าไปด้านในแล้วแต่เดิมกำ

�หนดไว้ว่าจะใช้เวลาไม่เกิน 1.30

นาที แต่กลับเป็นว่าเราใช้เวลาไปกว่า 3 ชั่วโมง เพราะที่ Capilano

Suspension Bridge มีอะไรที่น่าสนใจมากกว่าการเป็นสะพานแขวน

ที่ยาวที่สุดในแคนาดา

ในอุทยานแห่งชาติ Capilano ซึ่งเป็นสถานที่ตั้งของ Capilano

Suspension Bridge มีเส้นทางเชื่อมต่อไปสู่ป่าฝนทางชายฝั่ง

ตะวันตก เป็นจุดท่องเที่ยวใหม่ล่าสุดของอุทยาน ในรูปแบบการ

ท่องเที่ยวชื่อ

ผจญภัยบนยอดต้นไม้ (Treetop Adventure)

โดยระหว่างต้นไม้มีสะพานแขวนขนาดเล็กเป็นเส้นทางชมป่าที่เชื่อม

ต่อตามจุดต่าง ๆ รวมทั้งสิ้นเจ็ดแห่งที่ความสูงกว่า 100 ฟุต เหนือ

ป่าเขียวชอุ่ม เพื่อให้นักท่องเที่ยวเดินสำ

�รวจบนทางเดินบนต้นไม้

นอกจากนี้ผู้ที่สนใจสามารถใช้บริการนำ

�เที่ยวชมธรรมชาติและเข้า

ร่วม โปรแกรมนักสำ

�รวจป่าฝนรุ่นเยาว์ (Kid’s Rainforest Explorer)

และที่นี่ยังเป็นสถานที่จัดแสดงของสะสมส่วนบุคคลเกี่ยวกับเรื่องราว

ของกลุ่มชนชาวพื้นเมืองเผ่าอินเดียแดงที่เข้ามาตั้งถิ่นฐานในยุคแรก ๆ

ที่ใหญ่ที่สุดในทวีปอเมริกาเหนืออีกด้วย แต่ละจุดที่เดินผ่านภายใน

สวนที่จัดไว้อย่างสวยงาม จะมีป้ายบอกรายละเอียดทั้งพืชและสัตว์

ที่สามารถพบได้ในบริเวณนั้น ส่วนที่เป็นป่าสน จะมีต้นสนที่มีขนาด

ใหญ่มาก ซึ่งเราจะเห็นความแตกต่างของต้นสนแต่ละชนิดได้อย่าง

ชัดเจน ต้นสนที่บริเวณนี้พบได้ 3 ชนิด คือ ต้นสน Hemlock ต้นสน

Douglas Fir และต้นสน Cedar

กิจกรรมให้ความรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ที่สะพานแขวน

สิ่งที่น่าสนใจนอกเหนือจากการเดินชมธรรมชาติคือ การให้ความรู้

เรื่องวิทยาศาสตร์ที่อยู่รอบ ๆ ตัว จากการอ่านป้ายชื่อต้นไม้ชนิดต่าง ๆ

ในจุดที่สำ

�คัญเช่นบริเวณที่มีต้นสนขนาดใหญ่ ซึ่งมีรายละเอียดที่

เรียนรู้ วิทย์

ที่ Capilano Suspension Bridge

ภาพที่ 1 สะพานแขวนคาพิลาโน

(Capilano Suspension Bridge)

อีกด้านหนึ่งของสะพานแขวน

คาพิลาโนที่สร้างเพิ่มขึ้นใหม่