Previous Page  7 / 62 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 7 / 62 Next Page
Page Background

7

ปีที่ 41 ฉบับที่ 184 กันยายน - ตุลาคม 2556

นอกจากจะบอกชื่อและอายุของต้นไม้แล้ว ยังบอกวิธีการวัดความสูง

การคำ

�นวณอายุของต้นไม้ด้วย

กิจกรรมการผจญภัยบนยอดไม้

เป็นกิจกรรมที่ช่วยจุด

ประกายความสนใจในด้านวิทยาศาสตร์ให้แก่เยาวชน ได้เป็นอย่างดี

วิธีการเขาใช้เด็กหนุ่มคนหนึ่งสวมบทบาท ดอกเตอร์ วู้ดส์ (Doctor

Woods) ทำ

�หน้าที่ต้อนรับอยู่บนชั้นสอง ส่วนที่เป็นสะพานทางเดิน

เชื่อมจากต้นสนดักกลาส ต้นหนึ่งไปยังอีกต้นหนึ่ง สะพานนี้สูงประมาณ

30 เมตรจากพื้นดิน เมื่อเด็ก ๆ ขึ้นบันไดไปถึงจุดแรก ดอกเตอร์ วู้ดส์

จะมาเชิญชวนให้เด็กเข้าร่วมเป็นนักสำ

�รวจน้อย และแนะนำ

�อุปกรณ์

บางอย่างเช่น แว่นขยาย กล้องส่องทางไกล ตัวอย่างกระโหลก

สัตว์และแมลงที่พบ จากนั้นก็จะแจกแบบสำ

�รวจ แผนที่บอกจุดต่าง ๆ

ที่ต้องไปสำ

�รวจ ซึ่งแต่ละจุดที่กำ

�หนดจะมีอุปกรณ์ที่ติดตั้งไว้ เช่น เครื่อง

วัดความชื้นของอากาศ เทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิ

เหยี่ยว นกฮัมมิงเบิร์ด นกอินทรีย์ นกฮูก นกกา ห่านแคนาดา

4

5

6

สถานที่:

เขตนกที่ล่าสัตว์อื่นเป็นอาหาร

หัวข้อ:

นกในป่า

สถานที่:

เขตสน Douglas ใหญ่

หัวข้อ:

ต้นไม้ 3 ชนิด

สถานที่:

ทางเดินด้านบนที่มีต้นเมเปิล

หัวข้อ:

ต้นเมเปิล

กางแขนของท่านเสมือนหนึ่งเป็น “ปีกนก” และวงกลม ชนิดของนกว่าท่านจะเหมือนนกชนิดใด

โปรดระบุชนิดของต้นไม้หลักในป่าฝนของเรา 3 ชนิดและวงกลมชนิดที่ท่านชอบมากที่สุด

บริเวณใดที่พบต้นไม้ที่ผลิตน้ำ

�หวาน

เมเปิล ได้ดีที่สุด

วาดภาพใบเมเปิล

(บอกเป็นนัยให้: จะคล้าย ๆ ธงชาติแคนาดา)

แผนที่แสดงจุดต่าง ๆ ที่ให้เด็กค้นหา

แบบสำ

�รวจที่แจกให้เด็กเข้าร่วมกิจกรรม

ชื่อ (ผู้สำ

�รวจ, ผู้วิจัย):

วันที่/เดือน/ปี (ที่เก็บข้อมูล):

อายุ:

ประเทศ (ที่อาศัย):

แบบสำ�รวจ ป่าฝน

สะพานแขวน

CAPILANO

กับ

ดอกเตอร์วู้ดส์

สิ่งที่สังเกตเห็นเป็นพิเศษ:

จำ

�นวนกระรอก Douglas

1

2

3

สถานที่:

ชั้น 2 บนบ้านต้นไม้

หัวข้อ:

สภาพอากาศของป่าฝน

สถานที่:

บนยอดของต้นไม้ (การผจญภัยบนยอดไม้)

หัวข้อ:

กระรอก Douglas

สถานที่:

บริเวณด้านข้างทางเดินใกล้สะพาน

หัวข้อ:

การเจริญเติบโตของต้นไม้

การสังเกตเป็นสิ่งที่สำ

�คัญของการสำ

�รวจตรวจสอบ

มองดูบริเวณรอบ ๆ และบันทึกสภาพอากาศวันนี้

มองที่ด้านบนและด้านล่างของต้นไม้ พบกระรอก Douglas

จำ

�นวนกี่ตัวที่สามารถระบุจุดที่พบในบริเวณป่าฝนวันนี้

ยืนที่ป้ายวัดความสูงของต้นไม้แล้วพิจารณาความสูงของต้นไม้แต่ละชนิดว่าจะใช้เวลานาน

เท่าใดจึงจะสูงเท่าตัวท่าน

ต้นสน Hemlock ต้นสน Douglas Fir ต้นสน Cedar