Previous Page  4 / 62 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 4 / 62 Next Page
Page Background

4

นิตยสาร สสวท.

1. E-Book เรื่องพลังงานหมุนเวียน

แนวคิดของการจัดทำ

e-book นี้เพื่อเป็นสื่อการเรียนรู้ที่นำ

�เสนอเนื้อหาเรื่องวิกฤตพลังงาน

ในปัจจุบัน การให้ความรู้เรื่องพลังงาน ประเภทของพลังงาน แหล่ง

ของพลังงานหมุนเวียนในประเทศไทย ได้แก่ พลังงานแสงอาทิตย์

(solar energy) พลังงานลม (wind energy) พลังงานน้ำ

� (hydro

energy) พลังงานชีวมวล (biomass energy) รวมทั้งการให้ความ

รู้เกี่ยวกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำ

�ริเกี่ยวกับพลังงาน

หมุนเวียน เช่น ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ กังหันลมสูบ

น้ำ

� นอกจากนี้ยังมีเกมสนุกกับพลังงานหมุนเวียน ในตอนท้ายของ

e-book เพื่อเป็นการทบทวนความรู้ของผู้เรียนอีกด้วย ตัวอย่างภาพ

ของ e-book เรื่องพลังงานหมุนเวียน มีดังนี้

ปกหน้าของ e-book

โครงการอันเนื่องมาจาก

พระราชดำ

�ริเกี่ยวกับ

พลังงานหมุนเวียน

ฉากเมืองที่มีกิจกรรม

ต่าง ๆ ที่มีการใช้

พลังงาน

เนื้อหาในส่วนของ

พลังงานคืออะไร

สนุกกับพลังงานหมุนเวียน

ภาพมือที่แสดง

เครื่องหมายว่าเลือก

คำ

�ตอบถูกต้อง

แหล่งของพลังงาน

หมุนเวียนใน

ประเทศไทย

ในส่วนของเกมที่ปรากฏใน e-book เรื่องพลังงานหมุนเวียนนี้

จะเป็นการจำ

�ลองฉากของเมือง ๆ หนึ่งที่มีกิจกรรมต่าง ๆ ที่มีการ

ใช้พลังงานทั้งที่เป็นแบบที่ใช้พลังงานหมุนเวียนและแบบที่ใช้พลังงาน

สิ้นเปลือง วิธีการเล่นคือ ให้ผู้เล่นทำ

�การลากภาพพลังงานที่ปรากฏ

ในเมืองนั้นลงกล่องประเภทพลังงาน ถ้าลากลงถูกกล่องก็จะปรากฏ

ภาพมือที่แสดงเครื่องหมายว่าถูกต้อง ถ้าลากลงไม่ถูกกล่องก็จะ

ปรากฏภาพมือที่แสดงเครื่องหมายว่าไม่ถูกต้อง ดังภาพตัวอย่างเกม

สนุกกับพลังงานหมุนเวียน