Table of Contents Table of Contents
Previous Page  38 / 62 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 38 / 62 Next Page
Page Background

38

นิตยสาร สสวท.

การท่องเที่ยว

อวกาศ

ภายหลังความส�

ำเร็จในยุคต้น ๆ ของมนุษย์ในการออกไปอยู่ใน

อวกาศนอกโลก หลายคนได้มองเห็นว่าการส�

ำรวจอวกาศอย่าง

กว้างขวางเป็นสิ่งที่จ�

ำเป็นและหลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะอวกาศกว้างใหญ่

มหาศาล ขณะเดียวกันมนุษย์มีความรู้ความสามารถทาง

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมากขึ้น ในอดีตนักเขียนนิยาย

วิทยาศาสตร์หลายคนมีความฝันโดยได้ฝากความทรงจ�

ำความหลงใหล

และจินตนาการของอวกาศไว้ในนวนิยายเรื่องต่างๆ เช่น

ลูเซียน

แห่งซาโมซาตา

(Lucian of Samosata) นักเขียนชาวซีเรีย

ในคริสต์ศตวรรษที่ 2 ได้เขียนเรื่อง

ประวัติศาสตร์ที่แท้จริง

(True History) หรือ

เรื่องจริง

(True Story) กล่าวถึงกะลาสีเรือชาย

หลายคนที่แล่นเรือออกส�

ำรวจโลก แล้วเกิดพายุพัดพาเรือของ

พวกเขาแล่นไปถึงดวงจันทร์

จูลส์ เวิร์น

(Jules Verne) นักเขียน

นวนิยายชาวฝรั่งเศส ได้เขียนนวนิยายวิทยาศาสตร์ ภายใต้หัวข้อ

เกี่ยวกับดวงจันทร์ คือ

จากโลกสู่ดวงจันทร์

(From the Earth

to the Moon) พิมพ์เมื่อ ค.ศ. 1870 เป็นภาษาฝรั่งเศส (ตีพิมพ์

เป็นภาษาอังกฤษครั้งแรก เมื่อ ค.ศ.1873) กล่าวถึงการผจญภัย

ของนักบินอวกาศ 3 คน ที่อยู่ในยานรูปกระสุนปืนใหญ่

นิพนธ์ ทรายเพชร

ราชบัณฑิต ส�

ำนักวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาดาราศาสตร์

การท่องเที่ยวอวกาศ คือ การเดินทางไปในอวกาศนอกโลก

เพื่อนันทนาการ การพักผ่อน และธุรกิจ มีบริษัทท่องเที่ยวอวกาศ

หลายบริษัทเกิดขึ้นเมื่อเร็ว ๆ นี้ เช่น เวอร์จิน กาแล็กติก (Virgin

Galactic) บริษัทหวังว่าจะสร้างอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอวกาศ

ให้ก้าวหน้าจงได้ ปัจจุบันโอกาสของการท่องเที่ยวอวกาศใน

วงโคจรรอบโลกมีจ�

ำกัดและราคาแพง เช่น มีเพียงองค์การอวกาศ

รัสเซียเท่านั้นที่ให้บริการแก่นักท่องเที่ยว การท่องเที่ยวผจญภัย

ในอวกาศใช้บริการนี้ขึ้นไปที่สถานีอวกาศนานาชาติด้ วย

ยานอวกาศโซยุสขององค์การอวกาศรัสเซีย ก�

ำหนดราคาไว้ที่

คนละ 20-40 ล้านเหรียญสหรัฐ (ราคาในระหว่าง ค.ศ. 2001-2009)

นักท่องเที่ยวบางคนเซ็นสัญญากับบริษัทหรือบุคคลที่ 3

ผู้สนับสนุนให้นักท่องเที่ยวท�

ำกิจกรรมการศึกษาวิจัยให้บริษัท

ขณะอยู่ในอวกาศ

รัสเซียยุติการให้บริการแก่นักท่องเที่ยวใน ค.ศ. 2010 เพราะ

สถานีอวกาศนานาชาติเพิ่มจ�

ำนวนนักบินอวกาศที่ท�

ำหน้าที่เป็น

ลูกเรือของโครงการส�

ำรวจ (expedition crews) โดยใช้โควต้าที่

รัสเซียเคยขายให้แก่นักท่องเที่ยวอวกาศ ขณะนี้รัสเซียมีโครงการ

ที่จะเพิ่มเที่ยวบินของยานโซยุสจาก 3 เที่ยวต่อปี เป็น 5 เที่ยวต่อปี

ท้งนี้ตั้งแต่ประมาณ ค.ศ. 2013 เป็นต้นไป จึงจะให้บริการแก่

นักท่องเที่ยวได้อีก

องค์กรแต่ละองค์กรเรียก การท่องเที่ยวอวกาศ (Tourism) ไม่

เหมือนกัน เช่น สถาบันการบินอวกาศเพื่อการค้า (Commercial

Spaceflight Federation) เรียกว่า “การบินอวกาศส่วนบุคคล”

(personal spaceflight) “ประชากร” (citizens) ในโครงการอวกาศ

เรียกว่า“ประชากรแห่งการส�

ำรวจอวกาศ”(citizenspaceexploration)

นับถึงเดือนกันยายน ค.ศ.2012 มีหลายบริษัทท่องเที่ยวที่

ลดราคาส�

ำหรับการท่องเที่ยวอวกาศทั้งในระดับต�่

ำกว่าวงโคจร

รอบโลก กับระดับวงโคจรรอบโลก (ขึ้นไปที่สถานีอวกาศ

นานาชาติ) ด้วยระยะเวลาที่ต่างกัน พร้อมสิ่งอ�

ำนวยความ

สะดวกสบายแก่ผู้ท่องเที่ยวต่าง ๆ กัน

ภูมิหลังของการท่องเที่ยวอวกาศในนิยาย