Table of Contents Table of Contents
Previous Page  25 / 62 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 25 / 62 Next Page
Page Background

ปีที่ 43 ฉบับที่ 192 มกราคม - กุมภาพันธ์ 2558

25

ดร.อลงกต ใหม่ด้วง

นักวิชาการ สาขาคณิตศาสตร์มัธยมศึกษาตอนต้น สสวท. / e-mail :

amaid@ipst.ac.th

สะท้อนความคิด คณิตกับชีวิตจริง

สรุปประเด็นจากงานประชุมวิชาการนานาชาติ CIEAEM ครั้งที่ 66 ณ เมืองลียง สาธารณรัฐฝรั่งเศส

ระหว่างที่ผู้เขียนได้รับทุนท�

ำวิจัยหลังปริญญาเอก ณ Institut

Francais de l’Education - (IFE), ENS เมืองลียง สาธารณรัฐ

ฝรั่งเศส จากสถานเอกคราชทูตฝรั่งเศสประจ�

ำประเทศไทย ผู้เขียน

มีโอกาสได้เข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติด้านคณิตศาสตร์ศึกษา

ซึ่งจัดโดย The International Commission for the Study and

Improvement of Mathematics Teaching (CIEAEM) ครั้งที่ 66

ระหว่างวันที่ 21-25 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

MATHEMATIQUES ET REALITES

งานประชุมวิชาการ CIEAEM ครั้งนี้ มีการก�

ำหนดหัวข้อหลัก

ส�

ำหรับการร่วมอภิปรายอย่างชัดเจนว่า จะมุ่งเน้นด้านหลัก

ปรัชญาความสัมพันธ์ระหว่างคณิตศาสตร์กับโลกของความเป็น

จริงอันเกี่ยวเนื่องกับการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ในชั้นเรียน

ซึ่งก็เป็ นแนวคิดที่ใกล้ เคียงกับการจัดการเรียนการสอน

คณิตศาสตร์ตามแนวทางสะเต็มศึกษาที่เน้นการแก้ปัญหาในชีวิต

ประจ�

ำวันด้วย มีผู้เข้าร่วมประชุมจากนานาประเทศเดินทางมา

น�

ำเสนอหัวข้อและเปิดประเด็นอภิปรายร่วมกัน รวมทั้งมีการก�

ำหนด

หัวข้อย่อยเป็นกลุ่มต่าง ๆ ตามความสนใจของผู้เข้าร่วมประชุม

ส�

ำหรับประเด็นส�

ำคัญ ที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่าง

การศึกษาคณิตศาสตร์และโลกของความเป็นจริง สามารถสรุป

ได้เป็นหัวข้อใหญ่ ๆ ดังนี้

1) ปรัชญาความสัมพันธ์ระหว่างคณิตศาสตร์กับโลกความเป็นจริง

มีการอภิปรายถึงปรัชญาความสัมพันธ์ระหว่างคณิตศาสตร์กับโลกความเป็นจริงอย่างกว้างขวาง โดย Michèle Artigue จาก

Université Paris Diderot สาธารณรัฐฝรั่งเศส ได้เสนอนิยามของคณิตศาสตร์โดยอิงจากหลักมานุษยวิทยาว่า คณิตศาสตร์เป็น

สิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นและเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมในแต่ละสังคม โดยมีจุดประสงค์เพื่อพัฒนาความเข้าใจปรากฏการณ์ของโลก

อย่างมีเหตุผล เปิดโอกาสให้มนุษย์สามารถตัดสินใจหรือกระท�

ำการใด ๆ ได้อย่างมีหลักเกณฑ์