Table of Contents Table of Contents
Previous Page  5 / 62 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 5 / 62 Next Page
Page Background

ปีที่ 43 ฉบับที่ 192 มกราคม - กุมภาพันธ์ 2558

5

ตาราง 15 กลยุทธ์

การผลิตกระแสไฟฟ้า

ใช้พลังงานให้ความร้อนจากเชื้อเพลิง

การขนส่ง

การเก็บพลังงานชีวภาพ

4 กลยุทธ์ในการลดคาร์บอนพลังงานฟอสซิล (สีฟ้า)

พลังงานที่มีประสิทธิภาพและอนุรักษ์พลังงาน ตารางสีเหลือง

฿ = 10 ล้านบาท

฿฿ = 100 ล้านบาท

฿฿฿ = 1,000 ล้านบาท

4 กลยุทธ์ในการลดคาร์บอน(สีเหลือง)

กลยุทธ์

กลุ่ม

คุณลักษณะ

1 ชิ้น สามารถมาจาก

ราคา

อุปสรรค/ท้าทาย

การขนส่งที่มี

ประสิทธิภาพ

การเพิ่มขึ้นของรถยนต์

ประหยัดพลังงาน 2 พันล้าน

คันในปี พ.ศ. 2593

เพิ่มประสิทธิภาพให้รถ

จาก 30 ถึง 60 ไมล์ต่อ

กรัม

฿

ก�

ำลังและขนาดรถ

การขนส่งที่มีการอนุรักษ์

พลังงาน

ลดระยะไมล์การขนส่ง

ผู้โดยสารและจ�

ำนวน

เที่ยวยานพาหนะ

สามารถลดไมล์การเดินทาง

ของพาหนะลงครึ่งหนึ่ง

฿

การออกแบบเมืองและ

เพิ่มการขนส่งสาธารณะ

อาคารที่มีการอนุรักษ์

พลังงาน

เพิ่มฉนวน เตาเผา และ

การจุดเตาให้มี

ประสิทธิภาพ

ใช้เทคโนโลยีใหม่และที่มี

อยู่แล้วปรับปรุงอาคาร

฿

ขนาดอาคาร และปริมาณ

การใช้ของเครื่องไฟฟ้า

พลังงานไฟฟ้าที่มี

ประสิทธิภาพ

เพิ่มประสิทธิภาพในการ

ผลิตกระแสไฟฟ้า

ให้เพิ่มประสิทธิภาพการ

ผลิตจาก 40 เปอร์เซ็นต์

ถึง 60 เปอร์เซ็นต์

฿

เพิ่มต้นทุนการผลิต

กลยุทธ์

กลุ่ม

คุณลักษณะ

1 ชิ้น สามารถมาจาก

ราคา

อุปสรรค/ท้าทาย

พลังงานไฟฟ้าที่มีการจัด

เก็บคาร์บอน

90% ของคาร์บอนจาก

เชื้อเพลิงฟอสซิลถูกเก็บ

ในพื้นดิน

เพิ่มประสิทธิภาพให้รถ

จาก 30 ถึง 60 ไมล์ต่อ

กรัม

฿฿

อาจเกิดการรั่วของ

คาร์บอน

พลังงานไฮโดรเจนที่มี

การจัดเก็บคาร์บอน

พลังงานไฮโดรเจนจาก

เชื้อเพลิงฟอสซิลและจัด

เก็บคาร์บอนที่เกิดจาก

เชื้อเพลิงฟอสซิล

ผลิตไฮโดรเจน 10 เท่า

จากปัจจุบัน

฿฿฿

เพิ่มการป้องกันภัยใน

การใช้เชื้อเพลิงไฮโดรเจน

พลังงานไฮโดรเจนที่มี

การจัดเก็บคาร์บอน

จับและจัดเก็บแก๊ส

คาร์บอนจากการผลิต

พลังงานสังเคราะห์จาก

ถ่านหิน

ใช้เทคโนโลยีจับและจัด

เก็บที่ 180 ในโรงงาน

ผลิตพลังงานสังเคราะห์

฿฿

การรั่วสามารถเกิดจาก

แก๊สโซลีน

พลังงานไฟฟ้าสลับกับ

เชื้อเพลิง

เปลี่ยนโรงไฟฟ้าถ่านหิน

เป็นแก๊สธรรมชาติ

ใช้แก๊สธรรมชาติแทน

โรงงานถ่านหินในการใช้

ประโยชน์ทั้งหมด

฿

แหล่งแก๊สธรรมชาติที่พอ

เพียง