Table of Contents Table of Contents
Previous Page  8 / 62 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 8 / 62 Next Page
Page Background

8

นิตยสาร สสวท.

ตัวอย่าง “แผ่นเกมกลยุทธ์และบอร์ดสามเหลี่ยม”

1. เลือกสีแดง สีน�้

ำเงิน สีเหลือง สีเขียว เพื่อแสดง

กลุ่มพลังงานหลัก ได้แก่ พลังงานฟอสซิลพลังงาน

นิวเคลียร์ พลังงานการอนุรักษ์ พลังงานทดแทน

และพลังงานชีวภาพ

2. ชิ้นงานเพื่อระบุกลยุทธ์

5. สามารถเลือกกลยุทธ์ได้มากกว่า 1 กลยุทธ์แต่ไม่สามารถเลือกกลยุทธ์ทั้งหมดจากพลังงานในกลุ่มเดียวกัน เช่น ใน 16

พันล้านตันคาร์บอนที่ปลดปล่อยในปี พ.ศ. 2593 เราอาจจะเลือกมาจากกลุ่มพลังงานไฟฟ้า 6 ชิ้น (สีน�้

ำเงิน) มาจากการขนส่ง 5 ชิ้น

(สีเหลือง) และการให้ความร้อน 5 ชิ้น (สีเขียว)

6. แต่ละกลุ่มเติมกลยุทธ์ที่กลุ่มได้เลือกลงในใบกิจกรรม “ลดการปลดปล่อยคาร์บอน” ให้ครบ ให้เติมต้นทุนค่าใช้จ่าย ซึ่งได้มา

จากแต่ละกลยุทธ์ลงในตาราง

7. ให้แต่ละกลุ่มน�

ำเสนอกลยุทธ์ของกลุ่มของตนในการลดการปลดปล่อยคาร์บอนได้ประสิทธิภาพที่สุดและเหตุผลภายในเวลา 5 นาที

8. คะแนนการประเมิน กลุ่มที่ได้คะแนนสูงสุดเป็นกลุ่มชนะ

ข้อสังเกต

กิจกรรมนี้ไม่จ�

ำเป็นว่าจะต้องมีค�

ำตอบที่ถูกต้อง กลุ่มที่เสนอกลยุทธ์ที่ดีที่สุดได้คะแนนจากกรรมการมากที่สุดเป็นผู้ชนะ

บรรณานุกรม

กลยุทธ์การลดการปลดปล่อยคาร์บอน. สืบค้นเมื่อ 23 ตุลาคม 2557, จาก

http://cmi.princeton.edu/wedges/game.php