Table of Contents Table of Contents
Previous Page  12 / 62 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 12 / 62 Next Page
Page Background

12

นิตยสาร สสวท.

กิจกรรมที่ 1.2 ล�

ำแสงของแสงเลเซอร์

หลังจากกิจกรรมที่ 1.1 ให้ผู้สอนเริ่มต้นกิจกรรมที่ 1.2

ด้วยการให้ผู้เรียนร่วมกันอภิปรายเพื่อตอบค�

ำถามต่อไปนี้

• เมื่อฉายแสงเลเซอร์ไปตกกระทบวัตถุที่อยู่ต�

ำแหน่ง

ไกล ๆ ล�

ำแสง (light beam) ของแสงเลเซอร์จะมีลักษณะ

อย่างไร เบนออก เบนเข้า บีบตัวเล็กลง ขยายออก หรือ

มีขนาดเท่าเดิม

หลังจากการอภิปรายแล้ว ให้ผู้เรียนน�

ำกระดาษ A4 มา

ติดไว้ที่ผนังด้วยเทปใส ส�

ำหรับท�

ำเป็นฉาก จากนั้น ให้สวม

LED สีขาว เข้ากับหลอดดูดที่ถูกตัดครึ่งแล้ว ถัดมา ให้น�

หลอดดูดที่สวมกับ LED ไปวางไว้บนหนังสือ ใช้เทปใสติด

ให้หลอดดูดยึดแน่นกับหนังสือ ดังภาพที่ 4

ให้น�

ำหนังสือที่มีหลอดดูดกับ LED ไปวางให้ด้านหน้า

กระดาษที่ท�

ำเป็นฉาก ให้ปลายหลอดห่างจากแผ่นกระดาษที่ติด

ไว้กับผนังประมาณ 15 เซนติเมตร ดังภาพที่ 5 จากนั้น ให้ต่อ

LED สีขาวกับแบตเตอรี่ เพื่อให้ล�

ำแสงจาก LED ไปตกกระทบ

ที่แผ่นกระดาษต่อมาให้วัดระยะทางระหว่างปลายของหลอดดูด

กับกระดาษ และวัดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของแสงจาก LED

ที่ตกกระทบบนแผ่นกระดาษ บันทึกผลในตารางบันทึกผล

ภาพที่ 4 แสดงการน�

ำ LED สวมเข้ากับหลอดดูดที่ตัดครึ่ง

แล้วน�

ำไปติดไว้บนหนังสือด้วยเทปใส

ภาพที่ 5 แสดงการจัดวางวัสดุอุปกรณ์ส�

ำหรับการศึกษาขนาดของล�

ำแสง

ตัวอย่างตารางบันทึกผลกิจกรรมที่ 1.2

ระยะห่างระหว่างแหล่งก�

ำเนิดแสง

กับกระดาษ (cm)

เส้นผ่านศูนย์กลางของแสงเลเซอร์

บนกระดาษ (mm)

เส้นผ่านศูนย์กลางของแสง LED

บนกระดาษ (mm)

ให้ผู้เรียนเปลี่ยนระยะห่างของหลอดดูดจากแผ่นกระดาษอีก

2 ระยะ แต่ไม่เกิน 1 เมตร จากนั้น ปฏิบัติเช่นเดียวกับการวาง

หลอดดูดไว้ที่ระยะ 15 เซนติเมตร

ขั้นตอนต่อไป ให้เปลี่ยนจาก LED สีขาว เป็น LED สีแดง

จากนั้นด�

ำเนินการทดลองในลักษณะเดียวกับ LED สีขาว

เพื่อหาขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของแสงจาก LED สีแดงที่ตกกระทบ

บนฉากที่ระยะห่างต่างกัน 3 ระยะ บันทึกผล

เปลี่ยนจาก LED สีแดง เป็น เลเซอร์พอยเตอร์ จากนั้นด�

ำเนิน

การทดลองในลักษณะเดียวกัน เพื่อหาขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง

ของแสงเลเซอร์ที่ตกกระทบบนฉากที่ระยะห่างต่างกัน 3 ระยะ

บันทึกผล

เมื่อผู้เรียนได้ผลจากการท�

ำกิจกรรมแล้ว ให้อภิปรายกันใน

กลุ่มถึงขนาดของแสงที่มาจากแหล่งก�

ำเนิดต่างกัน ที่ตกกระทบ

บนฉากที่ระยะห่างต่าง ๆ กัน จากนั้น ให้ผู้สอนถามผู้เรียนถึง

ข้อสรุปที่ได้ ก่อนจะมีการอภิปรายเพิ่มเติม ซึ่งในท้ายที่สุด

ควรสรุปได้ว่า ถึงแม้แสงเลเซอร์จะให้แสงสีเดียวเหมือนกับแสง

ที่ได้จาก LED สีแดง แต่แสงเลเซอร์ต่างจากแสงจาก LED สีแดง

คือ มีทิศทางเดียวแน่นอน (directionality หรือ collimated)

แม้ในระยะไกล ถ้าไม่มีวัตถุมาขวาง ล�

ำแสงของแสงเลเซอร์จะ

ไม่มีการบานออก หรือ เปลี่ยนทิศทาง

แบตเตอรี่