Table of Contents Table of Contents
Previous Page  18 / 62 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 18 / 62 Next Page
Page Background

18

นิตยสาร สสวท.

The Geometer’s Sketchpad

Version 5.06 (GSP 5.06)

พิลาลักษณ์ ทองทิพย์

นักวิชาการ สาขาคณิตศาสตร์มัธยมศึกษาตอนต้น สสวท. / e-mail :

pithon@ipst.ac.th

ของใหม่ในโปรแกรม

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เล็งเห็นถึงความส�

ำคัญของการส่งเสริมให้มีการจัดการเรียนการสอน

คณิตศาสตร์โดยใช้เทคโนโลยี เพื่อให้นักเรียนเห็นความส�

ำคัญของการเรียนคณิตศาสตร์ ที่น�

ำไปใช้ในชีวิตประจ�

ำวันนอกเหนือไปจาก

การเรียนคณิตศาสตร์เพื่อคณิตศาสตร์ จึงได้จัดซื้อโปรแกรม The Geometer’s Sketchpad Version 4.06 (GSP 4.06) เป็นลิขสิทธิ์

ของประเทศไทย ด�

ำเนินการแปลโปรแกรมและคู่มือการใช้งานเป็นภาษาไทย เพื่อให้ครูและนักเรียนไทยได้เรียนรู้คณิตศาสตร์อย่างมีความหมาย

ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย และจากการเผยแพร่โปรแกรมนี้ไปได้ระยะหนึ่งแล้ว คณะผู้พัฒนาโปรแกรมได้พัฒนาโปรแกรมเพิ่มเติมเป็นเวอร์ชัน 5.06

ซึ่งจะท�

ำให้ครูคณิตศาสตร์สามารถใช้เทคโนโลยี พัฒนาสื่อการสอน และใช้สื่อที่สร้างจากโปรแกรมนี้ได้อย่างเต็มศักยภาพ

รูปที่ 1

ในบทความนี้ผู้เขียนจะขอเสนอสิ่งที่ได้มีการปรับปรุงหรือ

เพิ่มเติมเข้ามาในโปรแกรม The Geometer’s Sketchpad

Version 5.06 (GSP 5.06) ในส่วนที่เป็นเครื่องมือ เมนู และ

ค�

ำสั่ง ดังนี้

1. ในกล่องเครื่องมือมีเครื่องมือเพิ่มขึ้นมาอีก 3 เครื่องมือ

คือ เครื่องมือรูปหลายเหลี่ยมและบริเวณภายใน เครื่องมือ

ปากกา และเครื่องมือข้อมูล ดังรูปที่ 1

เครื่องมือรูปหลายเหลี่ยมและบริเวณภายใน

ในเครื่องมือนี้จะมีเครื่องมือย่อยให้เลือกใช้ 3 อย่าง ดังนี้

เครื่องมือบริเวณภายในรูปหลายเหลี่ยม

เครื่องมือนี้ใช้สร้าง

รูปหลายเหลี่ยมที่แสดงเฉพาะจุดยอดมุม และบริเวณภายในเท่านั้น

เครื่องมือรูปหลายเหลี่ยมและบริเวณภายใน

เครื่องมือนี้

ใช้สร้างรูปหลายเหลี่ยมที่แสดงจุดยอดมุม ด้าน และบริเวณ

ภายในของรูปหลายเหลี่ยมนี้

เครื่องมือรูปหลายเหลี่ยม

เครื่องมือนี้ใช้สร้างรูปหลาย

เหลี่ยมที่แสดงเฉพาะจุดยอดมุมและด้านของรูปหลายเหลี่ยมเท่านั้น

ตัวอย่างรูปหลายเหลี่ยมที่สร้างจากเครื่องมือย่อยทั้งสาม