Table of Contents Table of Contents
Previous Page  16 / 62 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 16 / 62 Next Page
Page Background

4. การขยายความรู้ (Elaboration/Extension)

5 การวัดและประเมินผล (Evaluation)

ครูอาจวางแผนการประเมินโดยการท�

ำรายการประเมินและเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้

ตัวอย่างรายการประเมิน

3. การอธิบายและลงข้อสรุป (Explanation)

บทบาทนักเรียน

บทบาทครู

1. นักเรียนสามารถปรับปรุงแนวทางการแก้ปัญหา การสร้างสิ่งที่เป็นต้นแบบ

หรือแบบจ�

ำลอง

2. นักเรียนสามารถปรับปรุงกระบวนการออกแบบ การทดลอง หรือแนวทาง

การแก้ปัญหาส�

ำหรับการต่อยอดความรู้หรือในการด�

ำเนินการครั้งต่อไป

3. นักเรียนสามารถระบุและวิเคราะห์ความเชื่อมโยงของการท�

ำงาน

การออกแบบ หรือผลงานไปสู่งานอาชีพ

1. ครูสะท้อนความคิดต่อผลการปฏิบัติงานของผู้เรียน

2. ครูใช้ค�

ำถามน�

ำไปสู่การเชื่อมโยงและต่อยอดความรู้

บทบาทนักเรียน

บทบาทครู

1. นักเรียนสามารถสะท้อนความคิดเห็นต่อค�

ำตอบ วิธีการแก้ปัญหาใน

ประเด็นที่ซับซ้อน หรือความท้าทาย

2. นักเรียนเข้าไปมีส่วนร่วมในการกระบวนการ ตรวจทานงานหรือตรวจสอบ

ผลงานของเพื่อนร่วมชั้น

3. นักเรียนสามารถสาธิตแสดงความเข้าใจผ่านงานที่มีการลงมือปฏิบัติ

1. ครูร่วมสะท้อนความคิดต่อค�

ำตอบหรือผลการปฏิบัติงานของผู้เรียน

2. ครูวางแผนการประเมินโดยก�

ำหนดรายการประเมิน วิธีประเมิน สัดส่วนคะแนน

รวมทั้งเกณฑ์การให้คะแนน ดังตัวอย่าง

- ประเมินความรู้ ทักษะการคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหา กระบวนการออกแบบ

จากการตอบค�

ำถาม จากบันทึกในใบงานและการน�

ำเสนอ

- ประเมินทักษะการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศจากการน�

ำเสนอผลงาน

- ประเมินความส�

ำเร็จ คุณภาพ หรือประสิทธิภาพจากผลงานและการน�

ำเสนอผลงาน

- ประเมินการวางแผนและความร่วมมือในการท�

ำงานจากการสังเกต

บทบาทนักเรียน

บทบาทครู

1. นักเรียนวิเคราะห์และจัดกระท�

ำกับข้อมูลที่ได้มา

2. นักเรียนสามารถสื่อสารให้ผู้อื่นเข้าใจและเสนอแนวทางแก้ปัญหาที่เป็นไปได้

โดยน�

ำเสนอวิธีการออกแบบ การแก้ปัญหา รวมทั้งวิธีการทดสอบประสิทธิภาพ

ของผลงาน

3. นักเรียนสามารถใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม ส�

ำหรับวิเคราะห์ข้อมูลและการสื่อสาร

1. ครูสะท้อนความคิดต่อผลการปฏิบัติงานของผู้เรียน

2. ครูใช้ค�

ำถามช่วยกระตุ้น หรือน�

ำเข้าสู่เป้าหมายที่ส�

ำคัญของการเรียนรู้

3. ครูคอยชี้แนะ ให้ความรู้เพิ่มเติมหรือแก้ความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน

รายการประเมิน

คะแนน

กระบวนการออกแบบ

25

ความส�

ำเร็จของงาน

25

ประสิทธิภาพของผลงาน

20

การน�

ำเสนอผลงานและการสื่อสาร

15

การวางแผนและการท�

ำงานร่วมกัน

15