Table of Contents Table of Contents
Previous Page  14 / 62 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 14 / 62 Next Page
Page Background

สุพรรณี ชาญประเสริฐ

ผู้อ�

ำนวยการสาขาเคมี สสวท. / e-mail:

Supunnee@ipst.ac.th

ตามที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่า การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ส่วนหนึ่งมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาทักษะการคิดระดับสูงที่เรียกว่าทักษะ

การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพื่อเตรียมพร้อมในการแก้ปัญหาใหม่ของโลกอนาคต ทุกคนควรรู้ว่าจะน�

ำความรู้และทักษะไปใช้อย่างไร ดังนั้น

เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของการเสริมสร้างทักษะในศตวรรษที่ 21 การออกแบบการจัดการเรียนรู้ด้วยแนวทางและวิธีการใหม่ ๆ ให้ตอบสนอง

ทักษะเหล่านั้นจึงเป็นสิ่งที่จ�

ำเป็น

การออกแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา

กับการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21

ปัญหาที่ส�

ำคัญอีกประการหนึ่งที่หลายท่านคงจะได้ยินบ่อยครั้งที่ว่าการจัดการเรียนรู้ยังมีช่องว่างอยู่มากระหว่างความรู้และ

ทักษะที่นักเรียนส่วนใหญ่ได้เรียนในโรงเรียนกับความรู้และทักษะที่พวกเขาต้องการใช้เป็นต้นแบบในสังคม ชุมชน และในสถานที่

ท�

ำงาน ซึ่งในสหรัฐอเมริกาก็พบว่ามีปัญหาที่คล้ายกัน เพราะฉะนั้นแนวทางการจัดการเรียนรู้จึงควรเป็นแนวทางที่สามารถพัฒนา

ทักษะในศตวรรษที่ 21 และมีการเชื่อมโยงความรู้สู่ชีวิตจริง

แผนภาพข้างล่างนี้แสดงความสัมพันธ์ขององค์ประกอบของการจัดการเรียนรู้ซึ่งนักการศึกษาจะท�

ำอย่างไรที่จะบูรณาการ

สิ่งเหล่านี้เพื่อออกแบบการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน

เมื่อพิจารณาองค์ประกอบของการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 จะพบว่านอกจากองค์ความรู้ของเนื้อหาวิชาต่างๆ แล้ว ยัง

ต้องค�

ำนึงถึงทักษะพื้นฐานที่จ�

ำเป็น ได้แก่ การอ่านออก เขียนได้ และค�

ำนวณเป็น รวมทั้งทักษะการคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหา

การสื่อสาร การท�

ำงานร่วมกัน ความคิดสร้างสร้างสรรค์และนวัตกรรม นอกจากนี้การจัดบรรยากาศการเรียนรู้ที่ส่งเสริมสร้างทัศนคติ

และแรงจูงใจในการเรียน การกระตุ้นให้คิด การใช้ข้อมูลข่าวสาร สื่อ เทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมให้มีสิ่งแวดล้อม

ที่ช่วยพัฒนาทักษะชีวิตและงานอาชีพก็เป็นองค์ประกอบที่ล้วนมีความส�

ำคัญ

การจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาเป็นการจัดการเรียนรู้แนวทางหนึ่งในการเตรียมคนให้มีสมรรถนะเพื่อด�

ำรงชีวิตใน

ศตวรรษที่ 21 ซึ่งครูหลายท่านอาจเคยเห็นตัวอย่างกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษามาบ้างแล้ว แต่ก็มักมีค�

ำถามที่ครู

ถามกันมากและมีความกังวล คือ ถ้าครูจะออกแบบกิจกรรมและจัดการเรียนรู้ด้วยตนเองจะท�

ำอย่างไร ดังนั้นผู้เขียนจึงขอน�

ำเสนอ

ตัวอย่างโครงร่างของขั้นตอนการออกแบบกิจกรรมตามแนวทางสะเต็มศึกษา ซึ่งครูอาจใช้เป็นแนวทางในการออกแบบกิจกรรม

การเรียนรู้ ทั้งนี้ตัวอย่างนี้เป็นตัวอย่างที่มีการจัดการเรียนรู้แบบ 5E ที่เน้นกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ด้วยตนเอง

การสร้างทัศนคติและแรงจูงใจในการเรียน

ทักษะที่เกี่ยวข้องกับการ

ใช้ชีวิตและอาชีพ

การใช้ข้อมูลข่าวสาร สื่อ เทคโนโลยี

อย่างมีประสิทธิภาพ

การกระตุ้นให้คิด

ความรู้ด้าน

เนื้อหาวิชา

ทักษะพื้นฐาน

อ่านออก

เขียนได้

ค�

ำนวณเป็น

ทักษะการคิดวิเคราะห์

และการแก้ปัญหา

การสื่อสาร การท�

ำงานร่วมกัน

ความคิดสร้างสรรค์

และนวัตกรรม

ภาพ องค์ประกอบของการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21