Table of Contents Table of Contents
Previous Page  13 / 62 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 13 / 62 Next Page
Page Background

ปีที่ 43 ฉบับที่ 192 มกราคม - กุมภาพันธ์ 2558

13

สมบัติที่ส�

ำคัญของแสงเลเซอร์คือ“ความมีอาพันธ์” (coherent)

แต่เนื่องจาก เป็นสมบัติที่สังเกตได้ยาก ผู้สอนจึงอาจเป็น

ผู้บรรยายให้ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับสมบัติที่ส�

ำคัญนี้กับผู้เรียน

โดยอาจแสดงการเปรียบเทียบลักษณะของคลื่นของแสงเลเซอร์

เหมือนกับคลื่นหลายคลื่นที่ซ้อนกัน เป็นระเบียบและมีสีเดียวกัน

ในขณะที่ คลื่นของแสงจากดวงอาทิตย์ มีหลากหลายสี และไม่มี

การเรียงตัวเป็นระเบียบ ส่วนคลื่นของแสง LED มีสีเดียว แต่มี

การเรียงตัวที่เหลื่อมล�้

ำกัน ดังแสดงในภาพที่ 6 หลังจากการท�

กิจกรรมที่ 1 ผู้สอนอาจมีการให้ผู้เรียนทบทวนถึงสิ่งที่ได้เรียนรู้

จากกิจกรรมอีกครั้ง หลังจากนั้น อาจมีแบบฝึกหัดส�

ำหรับช่วย

ให้ผู้เรียนประเมินความเข้าใจของตนเอง เป็นการสร้างความ

มั่นใจในสิ่งที่ได้เรียนรู้ให้กับผู้เรียนมากยิ่งขึ้น

การเรียนรู้เกี่ยวกับสมบัติของแสงเลเซอร์ด้วยแนวทาง

การสืบเสาะหาความรู้ ต่างจากการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้

จากการฟังบรรยาย หรือ การได้รับรู้จากแหล่งความรู้ต่าง ๆ เช่น

หนังสือเรียน เว็บไซต์ หรือ สื่อโทรทัศน เมื่อผู้เรียนได้เรียนรู้จาก

การท�

ำกิจกรรมตามแนวทางการสืบเสาะหาความรู้แล้ว ผู้เรียน

จะได้มีโอกาสบรรยายเกี่ยวกับสิ่งที่สังเกต ได้ถามค�

ำถาม

สร้างค�

ำอธิบาย ทดสอบค�

ำอธิบายที่ตนเองสร้างขึ้นกับความรู้

ทางวิทยาศาสตร์ที่มีอยู่ ได้สื่อสารสิ่งที่ตนเองได้เรียนรู้ให้กับผู้อื่น

ได้รับฟัง ซึ่งน�

ำไปสู่ความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ผู้เรียนยัง

ได้ฝึกรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่างของผู้อื่น ได้ท�

ำงานเป็นกลุ่ม

ได้พัฒนาทักษะการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ และฝึกฝนการ

ยอมรับและแบ่งปันความรับผิดชอบกับเนื้อหาที่ตนเองได้เรียนรู้

ซึ่งเป็นทักษะส�

ำคัญส�

ำหรับการท�

ำงานและด�

ำรงชีวิตในปัจจุบัน

ส�

ำหรับผู้ที่สนใจแผนการจัดการเรียนรู้ และ ใบกิจกรรม

สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้จากเว็บไซต์ สาขาฟิสิกส์ สถาบัน

ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี http://physics.

ipst.ac.th/

โดยเลือกหัวข้อ “การจัดการเรียนการสอน”

หัวข้อหลักและเลือก “แผนการสอน” ในหัวข้อย่อย

ในฉบับต่อไป จะเป็นการร่วมสร้างความตระหนักเกี่ยวกับ

บทบาทของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของแสงในการพัฒนา

คุณภาพชีวิต เนื่องในวาระปีแห่งแสง พ.ศ. 2558 อีกครั้ง ด้วย

การน�

ำเสนอกิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้

เกี่ยวกับ “หลักการของการก�

ำเนิดแสงเลเซอร์”

คลื่นแสงของแสงจากดวงอาทิตย์ (มีหลากหลายสี และไม่มีความเป็นอาพันธ์)

คลื่นแสงของแสงจาก LED (มีสีเดียว แต่ไม่มีความเป็นอาพันธ์)

คลื่นแสงของแสงเลเซอร์ (มีสีเดียว และมีความเป็นอาพันธ์)

บรรณานุกรม

Doss, H., Lee, E. and Plisch, M. (2010).

The Physics of Lasers:

Inquiry Lessons for High School Physics Studetns (Student Edition).

College Park, MD: American Physical Society.

Doss, H., Lee, E. and Plisch, M. (2010).

The Physics of Lasers:

Inquiry Lessons for High School Physics Studetns (Teacher Edition).

College Park, MD: American Physical Society.

ภาพที่ 6 แผนภาพแสดงการเปรียบเทียบคลื่นของแสงจากแหล่งก�

ำเนิดแสงต่าง ๆ