Table of Contents Table of Contents
Previous Page  6 / 62 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 6 / 62 Next Page
Page Background

6

นิตยสาร สสวท.

6 กลยุทธ์ในการลดคาร์บอนด้านพลังงานทดแทนและกักเก็บชีวภาพ (สีเขียว)

ใบกิจกรรมลดการปลดปล่อยคาร์บอน

1. บันทึกกลยุทธ์ของตนในการลดการปลดปล่อยปริมาณคาร์บอนจากฟอสซิลโดยแต่ละกลุ่มจะเลือกกลยุทธ์ได้ 8 ชิ้น

(1 ชิ้น ต่อ 1 พันล้านตันคาร์บอนต่อปี)

2. ใช้กลยุทธ์มากกว่า 1 กลยุทธ์

3. ใช้แผ่นพลังงานไฟฟ้า (E) ได้ไม่เกิน 6 ชิ้น, การขนส่ง (T) ไม่เกิน 5 ชิ้น และพลังงานความร้อน (H) ไม่เกิน 5 ชิ้น

กลยุทธ์

กลุ่มพลังงาน

ต้นทุน

ความท้าทาย

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

รวม

E=

T=

H=

กลยุทธ์

กลุ่ม

คุณลักษณะ

1 ชิ้น สามารถมาจาก

ราคา

อุปสรรค/ท้าทาย

พลังงานลม

ใช้พลังงานไฟฟ้าจากลม

แทนถ่านหิน

เพิ่มพื้นที่ฟาร์มในการ

ผลิตกระแสไฟฟ้าจาก

พลังงานลมเป็น 3

เปอร์เซนต์ของพื้นที่

฿฿

ไม่ต้องการให้อยู่ใกล้บ้าน

ของตน

พลังงานแสงอาทิตย์

ใช้พลังงานไฟฟ้าจากแสง

อาทิตย์แทนถ่านหิน

ใช้เซลล์ PV ให้ได้เท่ากับ

100x200 กิโลเมตร

฿฿฿

วัสดุที่ใช้ท�

ำเซลล์ PV

พลังงานลมไฮโดรเจน

ผลิตไฮโดรเจนจาก

กระแสไฟฟ้าพลังงานลม

ครึ่งหนึ่งของรถยนต์

ใช้พลังงานไฮโดรเจน

ในพ.ศ. 2593

฿฿฿

ใกล้บ้านของตน

การค�

ำนึงถึงความ

ปลอดภัยในการท�

ำงาน

พลังงานชีวภาพ

พลังงานชีวภาพทดแทน

ในโรงงานที่ใช้พลังงาน

ปิโตรเลียม

เพิ่มการผลิตพลังงาน

เอธานอลเป็น 12 เท่า

฿฿฿

การลดลงของความ

หลากหลายทางชีวภาพ

และการแข่งขันการใช้

พื้นที่ดิน

คาร์บอนสะสมในป่าไม้

กักเก็บคาร์บอนในป่า

หยุดการท�

ำลายป่าไม้

ใน 50 ปี

฿

การปลดปล่อยคาร์บอน

กลับไปเมื่อมีการไถพรวน

แบบลึก

คาร์บอนสะสมในดิน

เทคนิคการท�

ำฟาร์มช่วย

เพิ่มการเก็บคาร์บอนในดิน

หยุดการท�

ำลายป่าไม้ใน

50 ปี

฿

แหล่งแก๊สธรรมชาติที่

พอเพียง

1 กลยุทธ์ในการลดคาร์บอนด้านพลังงานนิวเคลียร์ (สีแดง)

กลยุทธ์

กลุ่ม

คุณลักษณะ

1 ชิ้น สามารถมาจาก

ราคา

อุปสรรค/ท้าทาย

พลังงานนิวเคลียร์

เปลี่ยนโรงไฟฟ้าถ่านหิน

เป็นโรงไฟฟ้านิวเคลียร์

จ�

ำนวน 3 เท่าในการ

ขยายพลังงานนิวเคลียร์

ในปี พ.ศ.2523 ภายใน

50 ปี

฿฿

อาจก่อให้เกิดการผลิต

อุปกรณ์นิวเคลียร์