I / 62 Next Page
Information
Show Menu
I / 62 Next Page
Page Background

ป

ที่ 42 ฉบับที่ 188 พฤษภาคม - มิถุนายน 2557

ความรู

เบื้องต

เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู

แบบโครงงาน

(Project-Based Learning: PBL)

ตั้งคําถาม อย

างไรดี

ในห

องเรียน...คณิตศาสตร

?

Active Learning:

การจัดการเรียนรู

ในศตวรรษที่ 21

ประโยชนของการใชŒ

กับการเปดโลกทัศน

ใหม‹

ทางสถิติ