Table of Contents Table of Contents
Previous Page  I / 62 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page I / 62 Next Page
Page Background ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลาร

ู้

ด้วยสะเต็มศึกษา ความน่าจะเป็นในชีวิตจริง

ปีที่ 44 ฉบับที่ 198 มกราคม - กุมภาพันธ์ 2559

มุมความคิดจาก ท่านประธานกรรมการ สสวท. รองศาสตราจารย์ ดร. ธัชชัย สุมิตร