Online    PDF

ปีที่ 51 ฉบับที่ 239
พฤศจิกายน - ธันวาคม 2565

  • เจาะลึกธรรมชาติของเทคโนโลยีผ่านบริบทหุ่นยนต์

  • ในภาพยนตร์ Alita: Battle Angel
  • Planet Zoo เกมสร้างสวนสัตว์สุดเกินคาด

  • กับธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ที่ซ่อนอยู่
  • แผนภาพเวนน์กับแผนภาพออย์เลอร์และการนับบริเวณในแผนภาพเวนน์
  • Growth Mindset ของนักเรียน จากผลการประเมิน PISA 2018
  • และเนื้อหาอื่น ๆ อีกมากมายที่น่าสนใจคลิกอ่านได้เลย...

นิตยสาร สสวท. เป็นนิตยสารที่จัดทำโดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเผยแพร่และส่งเสริมความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี เสนอความก้าวหน้าทางวิทยาการ ในด้านการศึกษาที่จะสนับสนุนการศึกษาของชาติให้ทันกับเหตุการณ์ปัจจุบันเผยแพร่กิจกรรมและผลงาน ของ สสวท. พร้อมทั้งงานวิจัยและโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียน เพื่อให้ครู นักเรียน และผู้ที่สนใจทำ โครงงานได้ศึกษาแนวคิดและใช้ประโยชน์จากโครงงานดังกล่าว

กรอกข้อมูลเพื่อรับข่าวสาร

 ใบสมัครสมาชิกใหม่   ใบต่ออายุสมาชิก
 


นิตยสารย้อนหลัง