Online    PDF

ปีที่ 51 ฉบับที่ 244
กันยายน - ตุลาคม 2566

  • ระบบเซลล์ประสาทของมุนษย์และโครงข่ายประสาทเทียม
  • เรียนชีววิทยาจากซากเรือไททานิก
  • การจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบจำลองเป็นฐานในวิชาฟิสิกส์
  • กิจกรรม Performance Task กับการส่งเสริมสมรรถนะของผู้เรียน
  • และเนื้อหาอื่น ๆ อีกมากมายที่น่าสนใจคลิกอ่านได้เลย...

นิตยสาร สสวท. เป็นนิตยสารที่จัดทำโดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเผยแพร่และส่งเสริมความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี เสนอความก้าวหน้าทางวิทยาการ ในด้านการศึกษาที่จะสนับสนุนการศึกษาของชาติให้ทันกับเหตุการณ์ปัจจุบันเผยแพร่กิจกรรมและผลงาน ของ สสวท.
นิตยสารย้อนหลัง