Online    PDF

ปีที่ 52 ฉบับที่ 246
มกราคม - กุมภาพันธ์ 2567

  • ผลการวิจัยเพื่อระบุหัวข้อยากและสาเหตุของความยากในการเรียนรู้วิชาฟิสิกส์ ระดับ ม.ปลาย
  • กิจกรรมวิทยาศาสตร์กับการจัดการเรียนรู้เชิงรุก
  • Padlet กับการสื่อสารการเรียนรู้ของผู้เรียน
  • Loddlenaut เกมดิจิทัลเพื่อการอนุรักษ์ทะเล
  • และเนื้อหาอื่น ๆ อีกมากมายที่น่าสนใจคลิกอ่านได้เลย...

นิตยสาร สสวท. เป็นนิตยสารที่จัดทำโดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเผยแพร่และส่งเสริมความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี เสนอความก้าวหน้าทางวิทยาการ ในด้านการศึกษาที่จะสนับสนุนการศึกษาของชาติให้ทันกับเหตุการณ์ปัจจุบันเผยแพร่กิจกรรมและผลงาน ของ สสวท.


เว็บไซต์นิตยสาร สสวท. (https://emagazine.ipst.ac.th) สามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัยและแสดงผลได้สมบูรณ์
บนบราวเซอร์ Google Chrome เวอร์ชัน 120 เป็นต้นไป